Na podstawie § 11 ust. 1 zarządzenia Rektora WAT nr 27/RKR/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie warunków funkcjonowania w WAT uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, organizacje mają obowiązek złożenia sprawozdania z działalności w formie pisemnej i elektronicznej. 

Bieżący nadzór nad działalnością organizacji sprawuje prorektor ds. studenckich.

Organizacja w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku, za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich, ma obowiązek dostarczenia sprawozdania z działalności w poprzednim roku akademickim w formie pisemnej i elektronicznej.

Sprawozdania przyjmowane są w Dziale Spraw Studenckich – p. 89.

Skip to content