Lista ogłoszeń

Wyświetl oferty dla kierunku studiów:
Wszystkie Bezpieczeństwo narodowe Budownictwo Chemia Elektronika i telekomunikacja Energetyka Fizyka techniczna Geodezja i kartografia Informatyka Informatyka w medycynie Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria kosmiczna i satelitarna Inżynieria materiałowa Kryptologia i cyberbezpieczeństwo Logistyka Lotnictwo i kosmonautyka Mechanika Mechatronika Zarządzanie

Nazwa firmy:Sobtrade Sp. z o.o. Nazwa stanowiska:Asystent działu techniczno-handlowego
Forma zatrudnienia:Praca stała Data ważności ogłoszenia:2019-10-19
Wymagania:• wykształcenie wyższe lub w trakcie uzyskiwania wykształcenia wyższego;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
• samodzielność i umiejętność pracy bez bezpośredniego nadzoru, dobra organizacja czasu pracy;
• biegła znajomość MS Office;
• prawo jazdy kat. B.
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:Kancelaria Prezesa Rady MinistrówNazwa stanowiska:Naczelnik wydziału ds. kierowania pracami Wydziału Obsługi Analitycznej
Forma zatrudnienia:Praca stała Data ważności ogłoszenia:2019-10-16
Wymagania:WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: wyższe prawnicze
- powyżej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego ze świadczeniem pomocy prawnej lub obsługą prawną
- poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
- wiedza z zakresu: przepisów ustawy o Radzie Ministrów i Regulaminu pracy Rady Ministrów oraz przepisów o Zespole ds. Programowania Prac Rządu, rządowego procesu legislacyjnego, zagadnień obejmujących działy administracji rządowej, prawa konstytucyjnego i ustrojowego prawa administracyjnego, przepisów o służbie cywilnej, przepisów dot. dostępu do informacji publicznej,
przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów dot. finansów publicznych i prawa podatkowego, budżetu i procesu budżetowania, dokonywania oceny budowy i kompletności projektów aktów prawnych
- umiejętności w zakresie: samodzielnego i szybkiego formułowania wniosków oraz proponowania rozwiązań, analizy oraz skutecznej argumentacji, podejmowania decyzji i odpowiedzialnego zarządzania ludźmi
- kompetencje miękkie: myślenie analityczne, rzetelność, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych - rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych lub legislacji lub prawa podatkowego
- powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego związane z zarządzaniem personelem
ukończona aplikacja adwokacka/radcowska oraz uprawnienia adwokata/radcy prawnego
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:Kancelaria Prezesa Rady MinistrówNazwa stanowiska:Główny specjalista ds. kontroli
Forma zatrudnienia:Praca stała Data ważności ogłoszenia:2019-09-24
Wymagania:WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub politologiczne lub administracyjne lub prawnicze lub na kierunku zarządzanie lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe na kierunku nadzór lub kontrola lub audyt lub
ewaluacja
- Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym: powyżej 3 lat doświadczenia związanego z samodzielnym przeprowadzaniem kontroli (audytów) albo powyżej 1 roku doświadczenia w ich nadzorowaniu lub
koordynowaniu
- Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
- Posiadanie wiedzy w zakresie: organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności uregulowań z zakresu administracji rządowej m.in. dotyczących kompetencji Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, działów
administracji rządowej, kontroli w administracji rządowej (ustawa o kontroli i Standardy kontroli w administracji rządowej), finansów publicznych, rachunkowości, służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych
osobowych, ochrony informacji niejawnych.
- Posiadanie wiedzy w zakresie: wykorzystywania krajowych i międzynarodowych standardów kontroli/audytu oraz terminologii z dziedziny kontroli wewnętrznej, kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego.
- Kierowanie się etyką zawodową polegającą m.in. na bezstronności i unikaniu konfliktu interesów.
- Wysoka kultura osobista wymagana w kontaktach na wysokim szczeblu, wysoka motywacja i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane zadania.
- Ciągłe doskonalenie zawodowe, determinacja i dociekliwość w dążeniu do poznania istoty zagadnienia.
- Współpraca, tj. praca w zespole.
- Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, tj.: samodzielność; zarządzanie zadaniami, w szczególności nadawanie właściwych priorytetów zadaniom, przestawianie się z jednego zadania na inne i prowadzenie równolegle
kilku zadań bez uszczerbku dla ich jakości; prawidłowe gromadzenie materiału dowodowego i oceny jego istotności, rzetelności, stosowności i racjonalności.
Myślenie analityczne w zakresie: prawidłowego rozumienia i stosowania kryteriów legalności, rzetelności, celowości, gospodarności oraz skuteczności, wydajności i oszczędności; identyfikacji nieprawidłowości, wykazania się zawodowym sceptycyzmem, tj. zdolnością krytycznego myślenia i kwestionowania narzucanych interpretacji; rozróżniania informacji istotnych od nieistotnych; rozpoznawania informacji fałszywych, nierzetelnych i sygnałów o potencjalnych obszarach nieprawidłowości oraz weryfikacji informacji uzyskanych z różnych źródeł; precyzyjnego formułowania ocen oraz argumentowania / przekonywania, stawiania hipotez, obrony własnego stanowiska, prezentacji badanego zagadnienia w szerszej perspektywie, w różnorodnym kontekście i z różnych punktów widzenia;
precyzyjnego, jasnego i syntetycznego formułowania myśli oraz posługiwania się nienaganną polszczyzną; przewidywania możliwych działań i reakcji, konsekwencji sądów i opinii sformułowanych w wyniku kontroli.
- Zarządzanie ludźmi, tj. posiadanie kompetencji menedżerskich przy kierowaniu pracą zespołu kontrolnego i zespołów kontrolnych w różnych jednostkach administracji rządowej, w szczególności zespołów w kontrolach koordynowanych
składających się z pracowników innych jednostek w administracji rządowej.
- Komunikacja, tj. prezentowanie asertywnej postawy.
- Negocjowanie.
- Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, tj. pracy w stresie wynikającym z konieczności formułowania zarzutów wobec konkretnych osób oraz stresie wynikającym z pracy w nieprzyjaznym środowisku i pod presją czasu.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- Ukończenie studiów podyplomowych o kierunku nadzór lub kontrola lub audyt lub ewaluacja (w przypadku posiadania wykształcenia profilowego).
- Ukończenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
- Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji rządowej, w tym: powyżej 3 lat doświadczenia związanego z samodzielnym przeprowadzaniem kontroli (audytów) albo powyżej 1 roku doświadczenia w ich nadzorowaniu lub
koordynowaniu.
- Ukończenie szkolenia z zakresu metod zarządzania projektami (np. metody PRINCE2).
- Ukończenie aplikacji kontrolerskiej Najwyższej Izby Kontroli.
- Uprawnienia do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
- Uprawnienia biegłego rewidenta, głównego księgowego lub samodzielnego księgowego.
- Znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego lub hiszpańskiego na poziomie B2.
- Umiejętność pisania bezwzrokowego.
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:Amerykańskie Biuro Handlowe (U.S. Commercial Service)Nazwa stanowiska:Staż
Forma zatrudnienia:Staż Data ważności ogłoszenia:2019-10-15
Wymagania:Amerykańskie Biuro Handlowe w Warszawie poszukuje:
- komunikatywnych,
- otwartych na nowe doświadczenia i ciekawych świata osób, które dołączą do naszego zespołu.

Chcielibyśmy:
- abyś znał/a język angielski minimum na poziomie B2,
- dobrze radził/a sobie z poszukiwaniem informacji w sieci oraz by praca indywidualna jak i w zespole nie sprawiała Ci problemu.

Nie musisz mieć doświadczenia w administracji rządowej, ani być ekspertem w dziedzinie biznesu.
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:Warszawskie Centrum WielokulturoweNazwa stanowiska:Praktyka lub staż w wybranym obszarze
Forma zatrudnienia:Praktyki Data ważności ogłoszenia:2019-10-04
Wymagania:Jeżeli marzysz o tolerancyjnej, wielokulturowej Warszawie, a problematyka równego traktowania jest dla Ciebie ważna, z pewnością się tu odnajdziesz, a my stworzymy Ci możliwość wcielania w życie Twojej wizji Warszawy!

Misją Centrum Wielokulturowego jest stworzenie jak najlepszych warunków integracji obcokrajowców i społeczności lokalnej Warszawy. W związku z tym prowadzimy działalność w zakresie edukacji, bieżącej pomocy cudzoziemcom oraz kultury.

Praktyki w Centrum Wielokulturowym mogą odbywać się w dowolnym obszarze, zgodnie z zainteresowaniami i wykształceniem praktykanta.
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:L’OréalNazwa stanowiska:Program Ambasador
Forma zatrudnienia:Praktyki Data ważności ogłoszenia:2019-09-29
Wymagania:Jesteś proaktywnym studentem i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych? Wiesz, że social media to Twoje naturalne środowisko, a z innymi dzielisz się tylko pozytywną energią? Czujesz, że jesteś gotowy podjąć wyzwanie i reprezentować Grupę L’Oreal na swojej uczelni? W takim razie szukamy właśnie Ciebie!
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:Straż Miejska m.st. WarszawyNazwa stanowiska:APLIKANT- strażnik miejski
Forma zatrudnienia:Praca stała Data ważności ogłoszenia:2019-09-27
Wymagania:Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie
• ukończone 21 lat
• korzystanie z pełni praw publicznych
• wykształcenie co najmniej średnie
• nienaganna opinia
• sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
• strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
• uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy, wiedza o społeczeństwie, Warszawie (w tym znajomość topografii), Polsce i świecie
• ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) [osoby nieposiadające ukończonego szkolenia będą zobowiązane do odbycia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) w trak-cie zatrudnienia]
• aktywność sportowa
• bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
• prawo jazdy kat. B
• uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:Okręgowy Inspektorat Służby WięziennejNazwa stanowiska:Strażnik działu ochrony obiektów (Areszt Śledczy w Warszawie)
Forma zatrudnienia:Praca stała Data ważności ogłoszenia:2019-09-26
Wymagania:Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:Okręgowy Inspektorat Służby WięziennejNazwa stanowiska:Strażnik działu ochrony (Areszt Śledczy w Warszawie)
Forma zatrudnienia:Praca stała Data ważności ogłoszenia:2019-09-26
Wymagania:Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:Okręgowy Inspektorat Służby WięziennejNazwa stanowiska:Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego (Areszt Śledczy w Warszawie)
Forma zatrudnienia:Praca stała Data ważności ogłoszenia:2019-09-26
Wymagania:Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Nazwa stanowiska:Młodszy referent działu finansowego (Areszt Śledczy w Warszawie)
Forma zatrudnienia:Praca stała Data ważności ogłoszenia:2019-09-26
Wymagania:Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:LED Solar SystemNazwa stanowiska:Specjalista ds. obsługi klientów
Forma zatrudnienia:Praca stała Data ważności ogłoszenia:2019-09-30
Wymagania:- nie wymagamy doświadczenia – nauczymy Cię wszystkiego
- bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
- bardzo dobra organizacja pracy
- biegłość w obsłudze komputera
- wysoki poziom kultury osobistej
- zaangażowanie i inicjatywa
- wiedza z zakresu technologii LED będzie dodatkowym atutem
Przeczytaj całe ogłoszenie
Nazwa firmy:LED Solar SystemNazwa stanowiska:Asystent ds. e-commerce i marketingu internetowego
Forma zatrudnienia:Praca tymczasowa/dorywcza Data ważności ogłoszenia:2019-09-30
Wymagania:- doświadczenie na podobnym stanowisku
- umiejętność wykonywania zdjęć oraz poczucie estetyki
- biegłość w obsłudze komputera i programów graficznych (Paint, Gimp, etc.)
- umiejętność tworzenia opisów produktów
- praktyczna znajomość obsługi platform sprzedażowych
- umiejętność analitycznego myślenia, dbałość o szczegóły, odpowiedzialności za powierzone zadania
- biegłość w poruszaniu się w środowisku social media
- mile widziane doświadczenie w wystawianiu produktów na Allegro, eBay, Amazon, sklepie internetowym opartym o Prestashop
Przeczytaj całe ogłoszenie