ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o.
poszukuje na stanowisko
Projektant sieci/instalacji telekomunikacyjnych/teletechnicznych

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

- bardzo dobra znajomość oprogramowania AutoCAD, MS Office
- biegła znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz procedur administracyjnych związanych z projektowaniem
- doświadczenie przy projektowaniu dużych inwestycji liniowych
- min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie bez ograniczeń
- dyspozycyjność w pełnym wymiarze czasu pracy
- zaangażowanie
- komunikatywność
- prawo jazdy kat. B

Obowiązki

- projektowanie sieci/instalacji telekomunikacyjnych/teletechnicznych
oraz prowadzenia weryfikacji i pełnienia funkcji weryfikatora / projektanta / sprawdzającego projektów zleconych Spółce
- nadzorowanie projektu pod kątem ich zgodności z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie realizacji projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz według określonych standardów -koordynowanie prac projektowych w obrębie danego projektu
- wizje lokalne w terenie, wyjazdy służbowe

Dodatkowe informacje

Sposób aplikowania

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@elproject.com.pl wraz z klauzulami zgody wymaganymi w procesie rekrutacji:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV oraz innych dokumentach dołączonych do CV przez ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Łopuszańska 32 bud.1, 02-220 Warszawa, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacji.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32 bud.1, 02-220 Warszawa moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.

Jednocześnie informujemy:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 32 bud.1 , 02-220 Warszawa (dalej zwanym jako: „ELPROJECT").

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym przez ELPROJECT obecnie lub przyszłymi procesami rekrutacji.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ELPROJECT przez okres maksymalnie 1 roku od dnia złożenia przez Panią/Pana aplikacji do ELPROJECT, bądź do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie podanym przez Panią/Pana.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od ELPROJECT dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia do przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w prowadzonym obecnie lub w przyszłości procesach rekrutacji przez ELPROJECT.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pana/Pani prawa i obowiązki.

11. Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 32 bud.1,
02-220 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
daneosobowe@elproject.com.pl .

Zamieszczone przez: Biuro Karier