Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
poszukuje na stanowisko
specjalista do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy
Znajomość ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Znajomosć ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
Znajomość ustawyz dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym B1
Dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na
poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
Umiejętność argumentowania
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, prawo lub stosunki międzynarodowe
Przeszkolenie z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych
Przeszkolenie z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
Znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
Znajomość edytora tekstu - Word
Samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej

Obowiązki

ZAKRES ZADAŃ
Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielanie informacji prawnej, informacji o stanie sprawy,
przesłuchiwanie świadków, stron postępowań, współdziałanie z organami administracji państwowej,
instytucjami i organizacjami, prowadzenie innych czynności dowodowych – w celu prowadzenia
postępowań administracyjnych w pierwszej instancji i odwoławczych od postanowień i decyzji organu I
instancji
Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach – w
celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP
Opracowywanie informacji, notatek problemowych, sprawozdań i analiz dla potrzeb kierownictwa Urzędu
oraz departamentu – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium
RP
Reprezentowanie Urzędu w sprawach będących w jego właściwości w kraju – w celu realizacji zadań
związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP

Dodatkowe informacje

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub
oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w
sprawach cudzoziemców
Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Sposób aplikowania

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 04 lutego 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa
z dopiskiem "Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu -
Ogłoszenie nr 41521"
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Szef

Zamieszczone przez: Biuro Karier