Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
poszukuje na stanowisko
podreferendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie
Znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na
poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania dostępu
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Umiejętność organizacji pracy własnej
Przeszkolenie z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
Przeszkolenie z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych

Obowiązki

ZAKRES ZADAŃ
Wykonywanie czynności pomocniczych w przygotowywaniu projektów decyzji i postanowień w sprawach
legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP o niższym stopniu trudności, w tym udzielanie
informacji prawnej, informacji o stanie sprawy, współdziałanie z organami administracji państwowej,
instytucjami i organizacjami, prowadzenie innych czynności dowodowych w zakresie w/w prac dotyczących
postępowań administracyjnych w pierwszej instancji i odwoławczych od postanowień i decyzji organu I
instancji
Wykonywanie czynności pomocniczych w ramach współdziałania z organami administracji państwowej,
instytucjami i organizacjami w innych sprawach - w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu
cudzoziemców na terytorium RP
Wykonywanie czynności pomocniczych przy opracowywaniu informacji, notatek problemowych,
sprawozdań i analiz dla potrzeb Kierownictwa Urzędu oraz Departamentu - w celu realizacji zadań
związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP

Dodatkowe informacje

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub
oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania dostępu
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia z zakresu przepisów o ochronie informacji
niejawnych
Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia z zakresu obsługi Krajowego zbioru rejestrów,
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Sposób aplikowania

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 29 stycznia 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa
z dopiskiem "Podreferendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu -
Ogłoszenie nr 41461"
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zamieszczone przez: Biuro Karier