Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
poszukuje na stanowisko
Kierownik kancelarii tajnej ds. kierowania Kancelarią Tajną i Kancelarią Tajną Międzynarodową

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

- Wykształcenie: średnie
- powyżej 3-ch lat doświadczenia zawodowego na stanowisku w Kancelarii Tajnej
- przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
- kurs dla kierowników Kancelarii Tajnych z zakresu ochrony informacji niejawnych
- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „Cosmic Top Secret”, „Trés Secret UE/EU Top Secret”
- wiedza z zakresu: ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych do ustawy, zasad obiegu informacji niejawnych, zasad archiwizacji materiałów niejawnych
- umiejętności z zakresu: prowadzenia dokumentacji związanej z pracą kancelarii tajnej, wykorzystania technik informatycznych w codziennej pracy kancelarii tajnej
- kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikacja, rzetelność, zarządzanie ludźmi
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE
- Wykształcenie: wyższe
- powyżej 1-go roku doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z koordynowanie pracą ludzi
- wiedza techniczna w zakresie: obsługi fizycznych i technicznych środków zabezpieczeń

Obowiązki

- kierowanie pracami Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej pod nadzorem Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- zapewnienie prawidłowego obiegu materiałów niejawnych w KPRM
- potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii odpisów, wypisów, wyciągów lub wydruków z dokumentów niejawnych przechowywanych w Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej
- nadzorowanie archiwizowania materiałów niejawnych w KPRM
- na polecenie i za zgodą Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w KPRM przygotowanie projektów pism w zakresie zadań zleconych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
- obsługa stanowisk łączności niejawnej funkcjonujących w Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej KPRM
- obsługa niejawnych stanowisk komputerowych funkcjonujących w Kancelarii Tajnej
- przygotowanie do wysłania i dostarczenia materiałów niejawnych do adresatów w KPRM oraz do adresatów poza KPRM oraz dostarczanie materiałów do uprawnionych adresatów w KPRM i poza KPRM

Dodatkowe informacje

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
• „ruchomy czas pracy” – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.30,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
• możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usług współpracujących z pracodawcą ośrodków wypoczynkowych,
• dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą w budynku KPRM, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• wolontariat pracowniczy – możliwość angażowania się w zorganizowane akcje na rzecz osób potrzebujących,
• dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Sposób aplikowania

Więcej na temat rekrutacji - https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/kierownik-kancelarii-tajnej,52056

Zamieszczone przez: Biuro Karier