Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
poszukuje na stanowisko
Strażnik działu ochrony obiektów (Areszt Śledczy w Warszawie)

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Obowiązki

Dodatkowe informacje

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:
- podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega,
- wypełnioną ankietę personalną,
- kserokopie świadectw pracy lub służby
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
- oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń

Sposób aplikowania

Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, od poniedziałku do piątku (8.00-15.00) lub drogą pocztową z adnotacją "Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony obiektów".

Więcej informacji na temat rekrutacji pod adresem kariera@wat.edu.pl

Zamieszczone przez: Biuro Karier