Urząd Komunikacji Elektronicznej
poszukuje na stanowisko
starszy specjalista ds. analiz rynku telekomunikacyjnego w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe;
-doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze sporządzania analiz danych;
-znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
-znajomość przepisów: ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych;
-znajomość: zagadnień z zakresu ekonomii i statystyki, rynku telekomunikacyjnego, programu MS Excel pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów, znajomość podstaw posługiwania się językiem SQL;
-umiejętność: właściwego doboru danych niezbędnych do przeprowadzania analiz oraz dokonywania ich oceny i weryfikacji, sporządzania analiz (w tym analiz ekonomicznych), precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów, obsługi relacyjnych baz danych (np. Access, Oracle) lub innych aplikacji oraz języków programowania służących do analizy danych (np. ArcGIS for Deskop, Visual Basic);
-posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
-posiadanie obywatelstwa polskiego;
-korzystanie z pełni praw publicznych;
-nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Obowiązki

Główne zadania:
-opracowywanie modeli analitycznych;
-przeprowadzanie analiz rynków telekomunikacyjnych;
-udział w przygotowywaniu bazy danych o zasięgu sieci szerokopasmowych oraz raportów dotyczących usług szerokopasmowej transmisji danych;
-przeprowadzanie analizy popytu na usługi telekomunikacyjne;
-przygotowywanie, w zakresie właściwości Wydziału, odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
-przeprowadzanie analiz cen usług telekomunikacyjnych;
-uczestniczenie we współpracy z Komisją Europejską oraz krajowymi i zagranicznymi podmiotami, w zakresie właściwości Wydziału, w procesie wymiany informacji na temat funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego.

Dodatkowe informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
-CV i list motywacyjny;
-kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
-kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
-oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
-oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
-oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
-oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać do dnia 24 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
z dopiskiem „starszy specjalista DSA/WMI/7”
Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.
Dane osobowe – klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 4 792,35 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,5) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Sposób aplikowania

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać do dnia 24 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
z dopiskiem „starszy specjalista DSA/WMI/7”
Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.
Dane osobowe – klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 4 792,35 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,5) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
-sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
-test wiedzy;
-test językowy;
-zadanie praktyczne (zadania Excel);
-zadanie SQL;
-test kompetencyjny;
-rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.

Zamieszczone przez: Urząd Komunikacji Elektronicznej