Areszt Śledczy w Warszawie
poszukuje na stanowisko
Młodszy/starszy asystent Ambulatorium z Izbą Chorych

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat,
- korzystająca z pełni praw publicznych,
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- posiadająca odpowiednie do stanowiska wykształcenie tj. wyższe medyczne
- posiadająca prawo wykonywania zawodu,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Obowiązki

Dodatkowe informacje

Liczba osób przewidzianych do przyjęcia: lekarz stomatolog
(pracownik cywilny – 0,25 etatu)

Sposób aplikowania

Wymagane dokumenty:
- pisemne podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego
w Warszawie – Służewcu,
- CV,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Pisemne zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. osobiście
w siedzibie tut. jednostki lub drogą pocztową na adres:
Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu
02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 5
Planowany termin zatrudnienia 2020 rok.
Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu - tel. (22) 35 45 204

Zamieszczone przez: Biuro Karier