Podinspektor ds. geodezji

 • Pełny etat
 • Warszawa

Urząd m.st. Warszawy

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa podinspektor ds. geodezji w Dziale Ewidencji Materiałów Zasobu w Wydziale Obsługi Zasobu Biura Geodezji i Katastru

 Termin składania dokumentów: 19 maja 2023 r.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 Główne odpowiedzialności:

 •  prowadzenie spraw dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zasadniczej mapy miasta;
 • prowadzenie spraw z zakresu: przyjęcia zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługi zgłoszeń prac

geodezyjnych, udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Charakterystyka pracy:

 •  przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i innych opracowań geodezyjnych do Zasobu,
 • opatrywanie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych klauzulą urzędową,
 • przetwarzanie dokumentacji przyjętej do Zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych,
 • uzupełnianie metadanych w systemie ZGiK,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i

kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o dostępie do informacji publicznej; ustawa o

pracownikach samorządowych; ustawa o ustroju m.st. Warszawy; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Miejsce pracy: praca wykonywana będzie w budynku na ul. Sandomierskiej 12. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu. Windy wyposażone są w system informacji głosowej. Praca będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze oraz w pomieszczeniu

archiwum. Brak możliwości korzystania z pomieszczenia archiwum dla osób

poruszających się na wózku. Do pomieszczenia biurowego można dostać się za pomocą schodów lub windy. Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku.

Stanowisko pracy: w ramach tego stanowiska pracy osoba pracująca będzie: pracowała przy komputerze, obsługiwała urządzenia biurowe, korzystała z pomieszczenia

archiwum, przemieszczała się wewnątrz budynku.

Wymagania niezbędne:

 •  obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej;
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem; sumienność; dążenie do rezultatów; komunikacja; współpraca; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://erekrutacje- bip.um.warszawa.pl/procedura.php

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl

Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy umożliwi dostęp do Internetu i złożenie aplikacji drogą elektroniczną, w swoich

siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa; piętro 14, punkt obsługi klienta) oraz w siedzibach urzędów dzielnic m.st. Warszawy.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę erekrutacje-%20bip.um.warszawa.pl.

Skip to content