Specjalista Koordynator / Specjalistka Koordynatorka w Wydziale Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • zapewnienie wiedzy merytorycznej dla standardów technicznych i funkcjonalnych związanych z urządzeniami Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ)
 • zapewnienie wiedzy merytorycznej dla standardów technicznych i funkcjonalnych związanych z Systemami Sterowania i Nadzoru (SSiN)
 • przygotowanie, rozwój i wdrożenie rozwiązań w zakresie obwodów wtórnych, EAZ, SSiN
 • opracowywanie i aktualizacja standardów, specyfikacji technicznych oraz rozwiązań typowych i wymagań funkcjonalnych dla urządzeń obwodów wtórnych, EAZ, SSiN,
 • uczestnictwo w sprawdzeniach technicznych i testach na stacjach elektroenergetycznych w ramach projektów inwestycyjnych, w zakresie obwodów wtórnych, EAZ, SSiN
 • uczestnictwo w odbiorach technicznych na stacjach elektroenergetycznych w ramach projektów inwestycyjnych
 • opiniowanie dokumentacji rozwiązań technicznych, w tym akceptacje danych gwarantowanych oraz wyników badań typu w ramach uruchomionych zadań inwestycyjnych
 • udział w próbach i testach fabrycznych w celu zapewnienia wymagań standardów technicznych
 • nadzór nad stosowaniem standaryzacji i typizacji w zakresie obwodów wtórnych,
 • definiowanie potrzeb, inicjowanie oraz udział w realizacji prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych
 • weryfikacja rozwiązań technicznych budowy i modernizacji obiektów infrastruktury przesyłowej na etapie fazy koncepcyjnej i studialnej
 • wsparcie techniczne przy formułowaniu ocen w zakresie wydarzeń sieciowych, stanu technicznego urządzeń EAZ oraz SSiN, stanów awaryjnych lub zakłóceniowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunek: elektrotechnika/elektroenergetyka lub pokrewne)
 • 5 lat doświadczeń na stanowisku o podobnym charakterze zadań w obrębie obwodów wtórnych, EAZ, SSiN, itp.
 • znajomość aktów prawnych i normatywnych mających wpływ na przygotowanie specyfikacji technicznych dla urządzeń EAZ, SSiN w tym znajomość zagadnień dotyczących deklaracji zgodności producenta oraz procesu kontroli jakości i badań
 • znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • fachowość i profesjonalizm w działaniach, obowiązkowość, dokładność, terminowość,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy własnej

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • czytelne i transparentne warunki zatrudnienia w firmie przewidywalnej biznesowo
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: daneosobowe@pse.pl) lub na adres siedziby Spółki wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:

 1. a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. c) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
 4. d) w zakresie informacji dotyczących karalności, w tym informacji, czy Pani/Pana dane osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z udzieleniem dostępu do informacji o bezpieczeństwie obiektu infrastruktury krytycznej – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6d ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym);
 5. e) w celu poznania Pani/Pana opinii na temat procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez PSE S.A. – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na stałym doskonaleniu procesu rekrutacji w PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. f) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów i usług IT (w szczególności platforma do przeprowadzania procesów rekrutacji).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S. A. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przez okres istnienia tego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.

Skip to content