Celem Funduszu Aktywizacji Doktorantów i Studentów WAT jest motywowanie studentów i doktorantów WAT do aktywnej działalności na rzecz:

 1. Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów,
 2. studenckiego i doktoranckiego ruchu naukowego,
 3. organizacji studenckich i doktorantów o charakterze innym, niż naukowy,

— poprzez przyznawanie stypendiów wyróżniającym się w tej działalności studentom
i doktorantom.

Fundusz umożliwia przyznanie stypendiów studentom i doktorantom WAT za działalność w Samorządzie Studenckim, Samorządzie Doktorantów oraz organizacjach studenckich i doktorantów, w szczególności za:

 1. zaangażowanie w działalność na rzecz wspólnoty akademickiej;
 2. działania służące rozwojowi i promocji WAT;
 3. zaangażowanie studentów i doktorantów w działalność organizacji
  studenckich i doktorantów, działających w WAT.

Zarządzenie Rektora nr 40/RKR/2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Doktorantów i Studentów WAT

Wniosek o przyznanie stypendium 

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2020 r. o ustanowieniu programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków.

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

 1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
 2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Dla kogo:

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie.

Budżet:

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Dopuszcza  się udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 12 października 2020 r. do dnia 13 listopada 2020 r.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: sekretariat.bpm@nauka.gov.pl, tel. (22) 529-23-41.

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków prowadzony będzie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Wniosek dedykowany programowi zostanie udostępniony w późniejszym czasie.

Wnioski w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” należy składać w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania.

Po zalogowaniu się/zarejestrowaniu się do Systemu w roli redaktora wniosku należy z listy dostępnych wniosków wybrać wniosek pn. Wniosek o przyznanie finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i postępować zgodnie z instrukcjami Systemu.

Więcej informacji