22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny jest jednostką organizacyjną przeznaczoną do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia geoprzestrzennego Sił Zbrojnych RP.

Logo ośrodka kartograficznego

Informacja o projektach:

  • Opracowanie oraz aktualizacja baz danych geoprzestrzennych, map topograficznych, tematycznych, specjalnych map lotniczych;
  • Druk map, publikacji oraz materiałów promocyjnych.

Informacja o rekrutacji: Zainteresowany odbyciem praktyki/stażu musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat oraz dostarczyć osobiście, listownie lub na adres e-mail 22WOK:

  • Zapytanie o możliwość odbycia praktyki/stażu (forma dowolna), w którym określa kierunek studiów oraz branżę w jakiej chciałby odbyć praktyki/staż;
  • Do zapytania o możliwość odbycia praktyki/stażu dołącza:
    • Zaświadczenie o niekaralności (oryginał/skan oryginału);
    • Zaświadczenie o odbywaniu studiów lub dyplom ukończenia studiów (oryginał/skan oryginału/kopia potwierdzona za zgodność/skan kopii potwierdzonej za zgodność).

W przypadku dostarczenia skanów dokumentów, z chwilą rozpoczęcia praktyki/stażu należy przedstawić oryginały ww. dokumentów.

Rekrutacja (kontakt):

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny,

07-310 Komorowo , ul. Bociańskiego 1,

e-mail: 22wok@ron.mil.pl

Strona internetowa: 22wok.wp.mil.pl

Skip to content