Aktualne oferty praktyk i staży z rynku pracy

Wizytówki firm współpracujących z Biurem Karier

Katalogi Pracodawców

Wykaz firm współpracujących z Biurem Karier

Podstawa prawna

Praktyki zawodowe realizowane są przez studentów Wojskowej Akademii Technicznej stosownie do art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz Regulaminu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (§ 4, ust. 2, § 23, ust. 2, § 38, ust. 12).

Realizacja praktyk

W praktykach biorą udział wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wojskowej Akademii Technicznej. Praktyki, zgodnie z planami studiów stanowią część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Celem praktyk jest zdobycie umiejętności i doświadczeń niezbędnych w przyszłości do wykonywania zawodu, ugruntowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów oraz przygotowanie do realizacji pracy dyplomowej.

Podstawowa forma realizacji praktyki polega na bezpłatnym wykonywaniu zadań wyznaczonych przez zakład pracy przyjmujący praktykanta na podstawie porozumienia pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną, reprezentowaną przez dziekana Wydziału, a wybranym indywidualnie przez studenta podmiotem gospodarczym, organem administracji państwowej, samorządowej lub inną jednostką organizacyjną, zwaną dalej zakładem.

Praktyka powinna być wykonywana przez studentów studiów stacjonarnych w czasie wolnym od zajęć (wakacje, ferie, urlop). Studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować praktyki również w innym terminie pod warunkiem, że ich realizacja nie koliduje z uczestniczeniem w zajęciach dydaktycznych.

Uczelnia nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia ani innych kosztów realizacji praktyki.

Studenci odbywający praktykę zawodową muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Akademia stwarza studentom możliwość ubezpieczenia się od NNW przez cały rok akademicki. Osoby, które nie posiadają takiego ubezpieczenia muszą zawrzeć je indywidualnie na okres trwania praktyki przed jej uzgodnieniem i przedstawić wydziałowemu opiekunowi praktyk wraz z “Oświadczeniem o ubezpieczeniu” stosowną polisę.

Na wydziałach dziekanaty, na podstawie planów studiów, opracowują i podają do ogólnej wiadomości “Harmonogram Realizacji Praktyk”. W dokumencie tym określa się praktyki, obowiązujące w bieżącym roku akademickim oraz terminy podstawowych czynności związanych z realizacją praktyk.

Skip to content