Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych – mgr Dagmara Radlgruber

tel. 261 839 241, dagmara.radlgruber@wat.edu.pl
Godziny pracy: 6.30 – 14.30

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego świadczy szereg usług kandydatom, studentom, doktorantom i pracownikom z niepełnosprawnością oraz wspiera pracowników dydaktycznych w procesie wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnościami.

Na uczelni od 2016 roku funkcjonuje Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych.

Koordynator ma za zadanie koordynować i wykonywać działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego. Do zakresu jego działania należy w szczególności:

 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni

Z usług Koordynatora może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług Koordynatora są osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem.

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów są objęte zasadą poufności. Do korzystania z wsparcia Koordynatora zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów niepełnosprawnych.

Usługi, obejmują m.in :

 • asystentów osób niepełnosprawnych (dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności),
 • tłumaczy języka migowego,
 • digitalizację materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych,
 • indywidualne zajęcia dla osób niewidomych (np. orientacja przestrzenna),
 • przyjmowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków do programu PFRON „Aktywny samorząd – Moduł II,
 • możliwość zakupu urządzeń specjalistycznych umożliwiających kształcenie,
 • szkolenia z zakresu szeroko pojętej niepełnosprawności i wiele innych.

Informacje o Koordynatorze do spraw Osób Niepełnosprawnych w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

Czym zajmuje się koordynator?

Najważniejsze zadania koordynatora to wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami, by ułatwić im dostęp do usług świadczonych przez uczelnię.

Z usług Koordynatora może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym.

Jak się skontaktować?

Zapraszamy do biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 14:30.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 261 839 241.

Możesz też wysłać e-mail na adres: dagmara.radlgruber@wat.edu.pl

Adres do korespondencji:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00 -908 Warszawa 46

lub bezpośrednio – p. 42 w bud. 120 czyli Akademiku Wojskowym nr 6.

Teraz obsługujemy również w polskim języku migowym dzięki połączeniu online z Tłumaczem Migam. Usługa jest dostępna bezpłatnie na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/

Skip to content