Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych – mgr Dagmara Radlgruber

tel. 261 839 241, dagmara.radlgruber@wat.edu.pl
Godziny pracy: 6.30 – 14.30

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego świadczy szereg usług kandydatom, studentom, doktorantom i pracownikom z niepełnosprawnością oraz wspiera pracowników dydaktycznych w procesie wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnościami.

Na uczelni od 2016 roku funkcjonuje Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych.

Koordynator ma za zadanie koordynować i wykonywać działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego. Do zakresu jego działania należy w szczególności:

 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych,
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni

Z usług Koordynatora może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług Koordynatora są osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem.

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów są objęte zasadą poufności. Do korzystania z wsparcia Koordynatora zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów niepełnosprawnych.

Usługi, obejmują m.in :

 • asystentów osób niepełnosprawnych (dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności),
 • tłumaczy języka migowego,
 • digitalizację materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych,
 • indywidualne zajęcia dla osób niewidomych (np. orientacja przestrzenna),
 • przyjmowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków do programu PFRON „Aktywny samorząd – Moduł II,
 • możliwość zakupu urządzeń specjalistycznych umożliwiających kształcenie,
 • szkolenia z zakresu szeroko pojętej niepełnosprawności i wiele innych.

 

Skip to content