rysunek graficzny przedstawiający różne figury i przedmioty typu żarówka strzałka, znak dolara, chmurka. Tekst na grafice: Program szkoleniowy dla studentów WAT
Programu Szkoleniowego – WAT 4.0 – Praca – Praktyka – Potencjał – Przyszłość” dla studentów cywilnych WAT!

Myślisz o zaawansowanym kursie programowania? Chcesz popracować nad efektywniejszą organizacją czasu pracy? Po raz drugi WAT umożliwia studentom zdobycie dodatkowych kwalifikacji, które nie muszą być związane ze studiowanym kierunkiem, ale mogą pomóc w odniesieniu sukcesu na rynku pracy. Uczestnicy otrzymają jednorazowe wsparcie w postaci udziału w wybranym kursie lub szkoleniu.

Podstawa prawna

Program szkoleniowy realizowany jest na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt 4 Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na sprawy studenckie i doktorantów stanowiących załącznik do zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 6/RKR/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na sprawy studenckie.

Kryteria i tryb przyznawania grantów szkoleniowych

Grant szkoleniowy może być przyznany na wniosek studenta, dziekana lub kierownika Biura Karier.

O grant szkoleniowy może ubiegać się student studiów cywilnych, który otrzymał bezwarunkową rejestrację na kolejny semestr.

  • drugiego roku studiów, w przypadku studiów pierwszego stopnia, który posiada średnią za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,20;
  • drugiego semestru, w przypadku czterosemestralnych studiów drugiego stopnia, który posiada średnią za poprzedni semestr nie niższą niż 4,20;
  • trzeciego semestru, w przypadku trzysemestralnych studiów drugiego stopnia, który posiada średnią za poprzedni semestr nie niższą niż 4,20;
  • drugiego semestru, w przypadku jednolitych studiów magisterskich, który posiada średnią za poprzedni semestr nie niższą niż 4,20;
 
Wniosek o grant szkoleniowy należy złożyć  w terminie do 10 marca 2024 r.  do Biura Karier WAT (p. 89/100).

Na podstawie złożonych wniosków oraz w oparciu o wysokości średnich sporządzane są wykazy rankingowe w ujęciu malejącym, dla każdego kierunku studiów. Do dnia 25 marca Biuro Karier udostępnia informację o przyznaniu grantów szkoleniowych i przedstawia listę oferowanych szkoleń dostępnych w ramach grantu.

Szczegółowe informacje –  tel. 261 837 381 lub kariera@wat.edu.pl

Skip to content