Program szkoleniowy – WAT 4.0 – Praca – Praktyka – Potencjał – Przyszłość” dla studentów WAT

Podstawa prawna

Program szkoleniowy realizowany jest na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt 4 Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na sprawy studenckie i doktorantów stanowiących załącznik do zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 6/RKR/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na sprawy studenckie.

Kryteria i tryb przyznawania grantów szkoleniowych

Grant szkoleniowy może być przyznany na wniosek studenta, dziekana lub kierownika Biura Karier.

O grant szkoleniowy może ubiegać się student studiów cywilnych:

  • drugiego roku studiów, w przypadku studiów pierwszego stopnia, który posiada średnią za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,20;
  • drugiego semestru, w przypadku studiów drugiego stopnia, który posiada średnią za poprzedni semestr nie niższą niż 4,20.

Wniosek o grant szkoleniowy należy złożyć do dnia 10 lutego do Biura Karier WAT (p. 89/100).

Na podstawie złożonych wniosków oraz w oparciu o wysokości średnich sporządzane są wykazy rankingowe w ujęciu malejącym, dla każdego kierunku studiów. Do dnia 10 marca Biuro Karier udostępnia informację o przyznaniu grantów szkoleniowych i przedstawia listę oferowanych szkoleń dostępnych w ramach grantu.

W roku akademickim 2021/2022 wnioski o granty szkoleniowe przyjmowane są do dnia 1 marca.

Biuro Karier WAT do dnia 21 marca udostępni informację o przyznaniu grantów szkoleniowych i powiadomi studentów, którym przyznano grant szkoleniowy. Studenci, którym przyznano grant szkoleniowy, w terminie do dnia 4 kwietnia, zobowiązani są do przekazania do Biura Karier WAT informacji o wyborze grantu szkoleniowego.

Szczegółowe informacje –  tel. 261 837 381 lub kariera@wat.edu.pl

Skip to content