Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora WAT nr 44/RKR/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na działalność Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu Doktorantów WAT oraz uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów

Zarządzenie Rektora WAT nr 2/RKR/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na działalność Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu Doktorantów WAT oraz uczelnianych organizacji i uczelnianych organizacji doktorantów

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się uczelniane organizacje studenckie oraz uczelniane organizacje doktorantów działające w WAT, studenci i doktoranci WAT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przypadku organizacji:

 1. projekty naukowe;
 2. udział członków organizacji w przedsięwzięciach popularyzujących naukę oraz WAT;
 3. przedsięwzięcia, które są realizowane w ramach regulaminu Organizacji – podnoszenie kwalifikacji członka organizacji, udział członka w konferencji naukowej, pobranie materiałów z magazynu na zabezpieczenie wydarzeń organizowanych przez organizację.

W przypadku studentów oraz doktorantów nie będących członkami organizacji:

 1. uczestnictwo w konferencji;
 2. zabezpieczenie materiałowe wydarzenia o charakterze naukowym organizowanym przez studentów i doktorantów WAT.
Jaka jest wysokość dofinansowania?

Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w dwóch kategoriach:

 1. do 6000 złotych, w przypadku:
  • projektów naukowych;
  • udziału członków organizacji w przedsięwzięciach popularyzujących naukę oraz WAT;
 2. do 2500 złotych, w przypadku:
  • przedsięwzięć, które są realizowane w ramach regulaminu Organizacji – podnoszenie kwalifikacji członka organizacji, udział członka w konferencji naukowej, pobranie materiałów z magazynu na zabezpieczenie wydarzeń organizowanych przez organizację.

Studenci oraz doktoranci WAT niebędący członkami organizacji mogą ubiegać się dofinansowanie do 2500 złotych na:

 • uczestnictwo w konferencji;
 • zabezpieczenie materiałowe wydarzenia o charakterze naukowym organizowanym przez studentów i doktorantów WAT.
Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na projekt naukowy oraz udział członków organizacji w przedsięwzięciach popularyzujących naukę, promujących WAT należy złożyć wniosek do końca lutego. Wnioski złożone po tym terminie mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem niewykorzystania środków na wnioski złożone w terminie.

Pozostałe inicjatywy mogą otrzymać dofinansowanie po uprzednim złożeniu wniosku o uruchomieniu środków, w którym należy wskazać cel oraz termin ich wykorzystania. Wnioski te będą przyjmowane na bieżąco.

Wnioski składa się w Dziale Spraw Studenckich – p. 93 bud. 100 (Sztab).

Wykorzystanie oraz rozliczenie środków finansowych

W przypadku uruchamia środków na zadanie, z którym wiąże się wyjazd studenta lub doktoranta dodatkowo należy złożyć wniosek o pobycie podróży służbowej krajowej lub zagranicznej:

 • Wniosek o skierowanie w podróż służbową na terenie kraju
 • Wniosek o skierowanie w podróż służbową zagraniczną

Więcej informacji na temat procedur związanych z wyjazdem zagranicznym znajdziecie Państwo pod adresem www.wat.edu.pl/dzial-wspolpracy-miedzynarodowej/procedury-wyjazdowe/ 

W przeciągu 7 dni po powrocie student lub doktorant zobowiązany jest do złożenia w Dziale Spraw Studenckich faktur oraz delegacji celem rozliczenia kosztów podróży.

W przypadku uruchamiania środków na zadanie wiążące się z pobraniem materiałów znajdujących się w magazynie WAT, należy:

 1. sprawdzić ich dostępność w magazynie;
 2. wypełnić druk „Zapotrzebowanie do Działu Zaopatrywania”
 3. wskazać osobę (pracownika WAT) odpowiedzialną materialnie, która przyjmie na stan materiały, które nie mogą zostać rozdysponowane w formie jednorazowego rozchodu;
 4. złożyć wypełnione zapotrzebowanie w Dziale Spraw Studenckich.

W przypadku uruchamiania środków na zadanie wiążące się z zakupem materiałów, należy:

 1. sprawdzić, czy materiały są dostępne w magazynie – dostępność w magazynie uniemożliwia dokonanie zakupu na zewnątrz;
 2. przeprowadzić procedurę zapytania ofertowego w sprawie zakupu materiału;
 3. wypełnić druk „Zamówienie” (uwzględnić koszt dostawy, jeśli jest taka potrzeba)
 4. w uzasadnieniu zamówienia należy opisać powód wyboru danej oferty;
 5. złożyć wypełnione zamówienie w Dziale Spraw Studenckich.
Jak wygląda rozliczenie zamówienia?

W przypadku zakupu materiału z zewnątrz istnieją dwa sposoby opłacenia faktury:

 1. dostarczenie faktury VAT do Działu Spraw Studenckich. Faktura zostanie opłacona przez Kwesturę.
 2. opłacenie faktury VAT z własnych środków finansowych. Następnie dostarczenie jej do Działu Spraw Studenckich wraz z dowodem płatności (np. potwierdzenie przelewu); odebranie należności za fakturę w Kasie WAT.

Dane do faktury VAT

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00 – 908 Warszawa

NIP: 527 – 020 – 63 – 00

Szczegółowe informacje –  tel. 261 837 274 lub kamila.falacinska@wat.edu.pl
Skip to content