Barwy Logo Biura Karier Konkursy

W VIII edycji (2020-2021) Konkursu dla Młodych Architektów przygotowaliśmy dla Was zadanie architektoniczne: „Wyzwanie Młodego Architekta”.

ZADANIE ARCHITEKTONICZNE

ZADANIE: WYZWANIE MŁODEGO ARCHITEKTA

Architektoniczny projekt koncepcyjny stanowiący dla autora (autorów) wyzwanie i będący autorskim spojrzeniem na architekturę.

Zakres projektu:

Autorska odpowiedź młodego architekta będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie. Powinna być zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

Koncepcja powinna zawierać:

 1. Nazwę własną pracy (tytuł).
 2. Opis koncepcji – maksymalnie dwie strony A4, tj. objętość tekstu do 3,5 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 3. Planszę w formacie B1 do druku prezentująca pracę konkursową.
 4. Wizualizacje i inne rysunki, grafiki przedstawiające koncepcję projektową.

UWAGA:

Autor może przygotować dodatkową prezentację swojego wyzwania architektonicznego w formie wideo, kolażu, makiety, fotografii.

Więcej informacji

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w Uchwale. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie OSF zostaje zamknięty o godz. 16:00.

Więcej informacji

 

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. To już szósta edycja konkursu. Od 2016 r. zachęcamy młodych badaczy do dialogu na temat rozwoju stolicy oraz wspieramy zainteresowania badawcze Warszawą poprzez możliwość zaprezentowania wyników swoich prac.  

O nagrodę mogą się ubiegać autorzy prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które zostały obronione w 2020 roku na warszawskich uczelniach.  

Przy ocenie prac bierzemy pod uwagę: 

– umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy; 

– wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu; 

– wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania; 

– praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę. 

Prace można zgłosić do 29 marca drogą mailową na adres: naukowa@um.warszawa.pl

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł. 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland 2021

Głównym celem konkursu jest wyłonienie młodego mistrza fachu w konkurencji Technik Laboratorium Chemicznego. Zwycięstwo w eliminacjach daje możliwość zdobycia kwalifikacji do reprezentowania Polski podczas międzynarodowych zawodów WorldSkills Szanghaj 2022.

Konkurs dedykowany jest uczniom oraz studentom, którzy interesują się zagadnieniami o tematyce chemicznej oraz ukończyli 18 lat i nie przekroczą 23 roku życia w dniu organizacji zawodów (październik 2022 r.).

Zaproszenie skierowane jest w szczególności do uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz studentów krajowych uczelni wyższych, kształcących się na kierunkach chemicznych.

Aby zgłosić się do udziału w eliminacjach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy kandydata stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu (link: https://worldskillspoland.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin-Eliminacji-Krajowych-Worldskills-Poland-Konkurencja-laboratorium.pdf) oraz nagrać filmik z samodzielnie zaprojektowanym i przeprowadzonym doświadczeniem chemicznym. Zgłoszenie należy przesłać do 12 kwietnia br. za pośrednictwem platformy do współdzielenia plików na adres: j.konarska@skillspoland.pl

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland 2021 odbędą się 28 maja 2021 r. w siedzibie Centrum Badawczo – Rozwojowego. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Grupą Azoty S.A.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-tarnow/.

WorldSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenie, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.
  Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w XII edycji konkursu w Programie LIDER zostały określone w dokumentacji konkursowej (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępnej w zakładce „Materiały do pobrania”.

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r.

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER XII. Wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.

Pytania dotyczące naboru w XI edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres: lider-at-ncbr.gov.pl 

NAGRODA IM. PROF. ROMANA CZERNECKIEGO DLA AUTORÓW PUBLIKACJI O EDUKACJI

Fundacja EFC przyjmuje zgłoszenia do IV edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Nagroda przyznawana jest naukowcom, dziennikarzom i praktykom za publikacje o edukacji. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach: naukowej, publicystycznej i specjalistycznej. Do 30 czerwca można zgłaszać swoje prace do konkursu.

O edukacji mówi się w ostatnich latach dużo ze względu na reformę usuwającą gimnazja, strajk nauczycieli czy organizację pracy szkoły w pandemii. W tych przekazach często koncentrujemy się na sprawach formalnych, organizacyjnych, a edukacja to ludzie – mówi Aleksandra Saczuk, prezeska Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) i tłumaczy – Nagroda pozwala nam docenić ludzi, którzy zajmują się edukacją. Dotrzeć z ich tekstami do opinii publicznej.

To jedyna taka inicjatywa w Polsce, która łączy środowiska naukowe, dziennikarskie oraz praktyków i nagradza prace, w których temat edukacji podejmowany jest merytorycznie i odpowiedzialnie. Alicja Pacewicz, członkini Kapituły Nagrody na pytanie, czego komisja ekspertów szuka w zgłoszonych pracach, odpowiada – rzetelności i poczucia, że problem, o którym piszemy, jest ważny dla polskiej edukacji, ważny dla polskich dzieci, rodziców, dla szkoły.

Roman Czernecki był teoretykiem i praktykiem edukacji, a przy tym prawdziwym pedagogiem z pasją. Podczas II wojny światowej organizował tajne nauczanie na Kielecczyźnie. Po wojnie szkołę średnią w Szczekocinach. Nieustannie angażował się w doskonalenie swojego sposobu nauczania, a także otaczającego go środowiska szkolnego. Był szefem kuratorium w Zielonej Górze i prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Wykładał historię filozofii na Politechnice Warszawskiej. Edukację wpisał w swoje DNA. Biorąc z niego przykład, wierzymy, że ciągła dyskusja na temat edukacji jest nam niezbędna do tego, by mądrze odpowiadać na wyzwania XXI wieku.

– O edukacji musimy rozmawiać niezależnie od poglądów politycznych i społecznych, podkreśla dr Igor Czernecki, przewodniczący Rady Fundacji EFC i dodaje – Edukacja to coś, co powinno nas łączyć.

Kogo zapraszamy do konkursu: Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to konkurs skierowany wyłącznie do autorów prac o edukacji. Wpisuje się w ważny i aktualny temat, doceniając tych, którzy piszą z pasją, świeżym spojrzeniem i przyczyniają się do pogłębienia debaty o edukacji. W trzech dotychczasowych edycjach nagrodzono 16 laureatów, wyróżniono 36 autorów.

Jak aplikować do konkursu: Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach: 

 • naukowej: można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i rozdziały w monografii zbiorowej,
 • publicystycznej: można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i podcasty,
 • specjalistycznej: można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół.

Termin nadsyłania prac: 6 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: nagroda@efc.edu.pl.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Magdaleny Gołębiowskiej, koordynatorki konkursu, e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl, +48 606 770 363.

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego www.efc.edu.pl/o-konkursie.

Konkurs  ZAKRĘCENI !!!

Już 10 maja w poniedziałek ruszamy z konkursem z wiedzy o budownictwie ZAKRĘCENI, który przygotowaliśmy wspólnie z 5 kołami naukowymi. To studenci przygotowali pytania oraz zadania dla uczestników, dlatego to wydarzenie zasługuje na szczególną uwagę.

Kierowaliśmy się ideą: studenci dla studentów.

– Koło Naukowe Studentów ‘Budownictwo’ – Wojskowa Akademia Techniczna

– Młodzi Menadżerowie Budownictwa – Politechnika Wrocławska

– Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących Politechniki Wrocławskiej ‘EtaKsi’

– Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KODiK – Politechnika Gdańska

– Koło Naukowe Pasjonatów BIM – KRESKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zasady konkursu:

 1. Od poniedziałku do piątku na stronie: https://www.canva.com/design/DAEdr91WgWo/ODLSOnw8nSh6Jx-dhob7mQ/view?website#2  oraz na wydarzeniu konkursu: https://www.facebook.com/events/878836832966347/?ref=newsfeed będziemy publikować pytanie lub zadanie.
 2. Każdy dzień to zadanie innego koła naukowego.
 3. Czas na odpowiedź: do poniedziałku 17.05 do 12.
 4. Wygrywają osoby z największą ilością punktów. 😊
 5. Nagrody: karty Edenred o wartości 100, 200 i 300 zł  oraz bluzy Budimex i inne gadżety
Barwy Logo Biura Karier Programy

Status projektu: Projekt uruchomiony

Dla kogo: Student

Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet: Ok. 20 mln zł na edycję.

Max wysokość grantu: Do 220 tys. zł, w tym wynagrodzenie nie może przekraczać 2,5 tys. zł miesięcznie.

Terminy: Corocznie, terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie MNiSW oraz w newsletterze. Okres realizacji: maksymalnie 48 miesięcy.

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.

Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu moga też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Dzieki programowi ponad 500 wybitnych studentek i studentów może realizować swoje naukowe marzenia Od początku programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln złotych rozwój karier młodych naukowców.

Więcej informacji

MedBiz Innovations to międzynarodowy hub studencki, charakteryzujący się działalnością non-profit. Na chwilę obecną realizuje aż 3. projekty – MedBiz Innovations Program, MedBiz Innovations Academy i Innovations Platform. Za punkt wyjścia naszych projektów, obraliśmy obserwację, iż pomimo wysokiego poziomu edukacji w szkołach wyższych w Polsce, mało uwagi poświęca się łączeniu młodych ludzi z różnych środowisk studenckich. W konsekwencji wielu studentów żyje w „bańce” – są otoczeni przez osoby z bardzo podobnymi doświadczeniami do ich własnych i nie mają bodźców, żeby kreatywnie, a także szerokokątnie podchodzić do realizacji swoich pomysłów. Naszą misją jest budowanie międzyobszarowej współpracy tzn. umożliwienie współpracy studentom uczelni biznesowych, technicznych i naukowych (w tym medycznych) z przedsiębiorstwami i studentami z całego świata.

MedBiz Innovations Program

W ramach pierwszego etapu, uczestnicy są dobierani w zespoły i mają za zadanie wymyślić i opisać innowacyjny produkt, proces lub usługę, która będzie związana z połączeniem medycyny, nowych technologii i biznesu. Co ważne, 13 najlepszych zespołów będzie rozwijać swoje pomysły z pomocą czołowych ekspertów z sektora MedTech. Z pomocą mentorów zespoły opracowują model biznesowy dla swojego pomysłu, a także uczą się kreować wartość dla inwestorów i określać problem, który ich pomysł rozwiązuje. Co więcej, nasz program zwiększa widoczność studentów na rynku pracy oraz poszerza możliwości rozwoju ich kariery. Uczestnicy programu poznają dogłębnie proces tworzenia od podstaw innowacyjnej spółki technologiczno-medycznej, co zwiększa szansę na przyszły sukces w rozwinięciu i wprowadzeniu na rynek ich koncepcji. Projekt zwiększa też świadomość na temat branży MedTech, pokazując jej cele, trendy, obecne działania i najważniejsze wartości. Dzięki temu nasi uczestnicy są w stanie lepiej zrozumieć realia rynku medycznego i technologicznego oraz spojrzeć na swoją przyszłą pracę z nowej, szerszej perspektywy. MedBiz jest programem mentoringowym dla studentów, którzy są gotowi zestawić swoje pomysły z realnymi potrzebami i możliwościami.

Więcej informacji

Barwy Logo Biura Karier Konferencje

We invite you to take part in the International competition of student research papers “Black Sea Science 2021” in the direction of “Information technology, automation and robotics”. The aim of the competition is to expand international relations and attract students to cooperation in scientific research. Participation in the competition is free. The competition is held by the Odessa Technological Academy (ONAPT, Ukraine) in agreement with the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Participation in the competition is remote; participants present their works using modern computer applications for teleconferences (for example, ZOOM). To take part in Black Sea Science 2021, students must register by February 1, 2021 and send a work in English (up to 15 pages) to the organizers.

The competition is held for the fourth time, its geography, despite the name, is quite extensive, last year 202 student works from Poland, Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Moldova, Belarus, China, Romania, Czech Republic, Greece, Turkey took part in it , Lithuania, Hungary, USA.

More information – http://isc.onaft.edu.ua/?lang=en

For the 2021 TIDE Hackathon teams are invited to present a problem of their choice related to multi-domain interoperability and create a solution to the presented problem using emerging and disruptive technology.

Further information about the 2021 TIDE Hackathon, to include further details about the challenge and solution constraints, the trifold, and calling notice, is available on Tidepedia here. Registration for the Hackathon is available via CVENT here. The TIDE Hackathon administrators will be hosting a Challenge Development Workshop and Question and Answer session on Wed., Dec. 9th at 1300UTC via GoToMeeting with the following information:

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/705854749
Access Code: 705-854-749

Skip to content