KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU TECHNOLOGII, TECHNIK I INŻYNIERII KOSMICZNEJ I SATELITARNEJ ORAZ SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH, POSIADAJĄCĄ POTENCJAŁ ZASTOSOWANIA W OBSZARZE OBRONNOŚCI LUB BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Zgłaszane do Konkursu prace muszą dotyczyć technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej lub systemów autonomicznych oraz posiadać potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zgłoszenia pracy do Konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy.

Kategorie konkursu

Konkurs przeprowadzony jest w czterech kategoriach:

I. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

II. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

III. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

IV. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa

Kto może być uczestnikiem konkursu

 • Uczestnikami Konkursu w kategorii I i II mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r.
 • Uczestnikami Konkursu w kategorii III i IV mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r. rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot doktoryzujący, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora

Nagrody

Suma nagród w Konkursie wynosi 86 000 zł.

 • Nagrodami w kategorii I i II są: I miejsce – 8000 zł, II miejsce – 5000 zł, III miejsce – 3000 zł
 • Nagrodami w kategorii III i IV są: I miejsce  – 12 000 zł, II miejsce – 9000 zł, III miejsce – 6000 zł

Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie autora pracy dotyczące pozwolenia, w przypadku przyznania nagrody, na publikację i rozpowszechnianie pracy oraz prezentacji przez Ministra Obrony Narodowej, komórki organizacyjne MON oraz jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej i podległe lub nadzorowane przez niego podmioty
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie doc/docx
 • Jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf
 • Kopię pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf, z usuniętymi (wyretuszowanymi w sposób uniemożliwiający ich odczytanie) danymi autora pracy oraz uczelni
 • Prezentację na temat pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału jej zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa – w formacie pdf
 • Kopię prezentacji na temat pracy, o której mowa ww. pkt, z usuniętymi danymi autora oraz uczelni – w formacie pdf
 • Zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informacje o temacie pracy oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie)

Termin i forma zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do 2 października 2020 r.

 • w zamkniętej kopercie na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariatdnisw@mon.gov.pl.

Regulamin i ocena prac

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której skład został zatwierdzony przez Sekretarz Stanu w MON właściwy ds. innowacji. W Kapitule zasiadają:

 • Przewodniczący Kapituły –  Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej – ppłk Marcin Górka;
 • Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych- dyr. dr Paweł Olejnik;
 • Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 SG WP – gen. bryg. Norbert Iwanowski;
 • Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 SG WP – płk Piotr Chodowiec.

Szczegóły dotyczące Konkursu, w tym szczegółowe wymagania i kryteria oceny prac, zawiera Regulamin.

Więcej informacji

Weź udział w VII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Temat przewodni konkursu to „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”.

Zgłoś swoją prace w konkursie, jeśli: 

 • absolwentem: elektroenergetyki, elektrotechniki, energetyki, elektroniki, automatyki i robotyki, telekomunikacji, informatyki lub mechatroniki
 • Twoja praca dyplomowa dotyczy tematu „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”
 • Obrona pracy dyplomowej miała miejsce w roku akademickim 2019/2020

Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji

 • Do konkursu może być zgłoszona praca magisterska lub doktorska, która:
  dotyczy zagadnień z zakresu ustawodawstwa handlowego lub gospodarczego;
 • została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą;
 • jest napisana w języku polskim.

Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace magisterskie oraz doktorskie pracowników Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać:

 • autor pracy – po uzyskaniu akceptacji promotora lub recenzenta;
 • promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy.

Więcej informacji

Celem konkursu jest wyeksponowanie najcenniejszych cech, jakimi są rzetelna praca pomysłowość ujęcia tematu, dojrzałość opracowania zagadnienia oraz jego utylitarność.

Organizatorzy konkursu preferują prace dotyczące chemii stosowanej.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Konkurs jest dwuetapowy – pierwszy etap odbywa się na poziomie oddziałów SITPChem, a drugi – na poziomie ogólnopolskim.

Warunki udziału w konkursie
 
Na poziomie regionalnym:

Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe studentów kończących studia w danym roku akademickim

 1. Każda uczelnia może zgłosić maksymalnie dwie prace z różnych wydziałów chemicznych wraz z merytoryczną oceną prac przez uczelnię.
 2. Termin składania/zgłaszania wraz z kopią pracy dyplomowej w biurze Zarządu Oddziału SITPChem – do końca grudnia każdego roku.

Oceny prac dyplomowych w pierwszym etapie dokonują komisje konkursowe składające się z przedstawicieli SITPChem i uczelni. Komisji przewodniczy Prezes Zarządu Oddziału lub jego pełnomocnik i kwalifikuje prace do etapu drugiego na poziomie ogólnopolskim i przekazuje je do Zarządu Głównego SITPChem w terminie do końca stycznia danego roku.

Na poziomie Ogólnopolskim:

Prace dyplomowe wytypowane w Oddziałach SITPChem do Konkursu na poziomie ogólnopolskim są przesyłane do ZG SITPChem – do końca stycznia danego roku.

Dla dokonania oceny prac dyplomowych w drugim etapie – ogólnopolskim – Prezydium Zarządu Głównego SITPChem powołuje komisję konkursową i jej przewodniczącego.

W skład komisji konkursowej wchodzą specjaliści reprezentujący różne dyscypliny nauk chemicznych.

Komisja konkursowa przekazuje do Prezydium Zarządu Głównego SITPChem wyniki konkursu.

Więcej informacji

ABB co roku organizuje konkurs na pracę o Nagrodę ABB dla studentów, dzięki którym młodzi i zdolni inżynierowie oraz naukowcy mają możliwość zaprezentowania własnej wiedzy, pomysłów czy innowacyjnych rozwiązań. Swoje prace można przysyłać do 31 grudnia 2020 roku.

Organizatorem konkursu jest Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB i dotyczy najlepszej pracy inżynierskiej, magisterskiej oraz doktorskiej z obszarów elektroenergetyki, automatyki, nanotechnologii czy informatyki.

Głównym celem konkursu jest promocja i wsparcie utalentowanych osób pasjonujących się zaawansowanymi technologiami. Do udziału zaproszeni są studenci i doktoranci będący autorami obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich napisanych w języku polskim lub angielskim z następujących dziedzin:

 • automatyka i diagnostyka przemysłowa,
 • diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych,
 • energoelektronika,
 • inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania,
 • zaawansowane technologie i systemy inżynierskie,
 • technologie i systemy informatyczne,
 • technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji,
 • analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych,
 • nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych,
 • technologie i systemy autonomiczne.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • nagroda główna – 30 000 zł
 • dwa wyróżnienia – po 15 000 zł

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – zgłoszenia do 31.12.2020

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz klauzuli informacyjnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłaniu tych dokumentów wraz ze streszczeniem pracy, pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com W streszczeniu należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy – nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 05.02.2021. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie internetowej

II etap – zgłoszenia do 15.02.2021

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres konkurs@pl.abb.com

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w maju 2021.

Więcej informacji

Konkurs Naukowy E(x)plory został stworzony z myślą o młodych pasjonatach nauki, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, spotkać inspirujących rówieśników i poznać kulisy pracy badacza.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Konkurs Naukowy E(x)plory jest skierowany do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, liceów, techników i innych szkół ponadpodstawowych.

Swoje projekty naukowe mogą zgłaszać osoby w wieku 13-20 lat. Nad projektami można pracować indywidualnie lub w zespole składającym się z nie więcej niż 4 osób.

JAKIE PROJEKTY ZGŁASZAĆ?

Do konkursu można zgłaszać projekty z każdej dziedziny, ale praca musi mieć charakter naukowy. Do danej edycji Konkursu Naukowego E(x)plory można zgłosić tylko jeden projekt.

Ważne jest, by projekt proponował nowe rozwiązania, był ciekawy i nowatorski. Warto pamiętać, że projekt będzie oceniany także pod kątem jego możliwych zastosowań praktycznych

Na etapie zgłoszenia do Konkursu nie trzeba mieć gotowych wyników badań – wystarczy, że Młody Naukowiec rozpoczął badania i wie co, w jaki sposób chce zbadać.

OPIEKUNOWIE NAUKOWI

Nad każdym projektem przesłanym na konkurs czuwa opiekun naukowy. Może nim zostać nauczyciel, wychowawca, rodzic lub opiekun prawny. To osoba, która doradza, udziela wskazówek, wspiera podczas badań i eksperymentów, czuwa nad bezpieczeństwem, pomaga w przygotowaniu prezentacji. Opiekun angażuje się w projekt już na etapie jego powstawania i wspiera Młodego Naukowca na wszystkich etapach konkursu.

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT?

Jeśli Młody Naukowiec spełnia podstawowe wymagania formalne (jest w odpowiednim wieku), ma pomysł lub rozwija projekt naukowy i ma opiekuna naukowego – może przystąpić do opisania swojego założenia lub przebiegu wykonanej już pracy badawczej w naszym formularzu zgłoszeniowym.

Formularz będzie dostępny na stronie www.explory.pl od 1 września 2020.

Wypełniony formularz należy odesłać na adres konkurs@explory.pl do 7 stycznia 2021.

Dowiedz się więcej o rekrutacji:

Więcej informacji

W IV edycji (2020-2021) Konkursu dla Młodych Inżynierów przygotowaliśmy dla Was zadanie inżynierskie: „Wyzwanie Młodego Inżyniera”.

ZADANIE INŻYNIERSKIE

ZADANIE: WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA

Projekt koncepcyjny stanowiący dla autora (autorów) wyzwanie i będący autorską propozycją rozwiązania zdefiniowanego wyzwania inżynierskiego.

Zakres projektu:

Autorska odpowiedź młodego inżyniera będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie. Powinna być zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

Koncepcja powinna zawierać:

 1. Nazwę własną pracy (tytuł).
 2. Opis koncepcji – maksymalnie dwie strony A4, tj. objętość tekstu do 3,5 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 3. Wizualizacje, rysunki, obliczenia, zestawienia, wykresy i inne grafiki przedstawiające wyzwanie inżynierskie i jego rozwiązanie.

Harmonogram:

 1. Rejestracja i składanie prac od 1 października 2020 roku do 9 lutego 2021 roku.
 2. Złożenie prac i koniec rejestracji do 9 lutego 2021 roku.
 3. Ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do II etapu do 31 marca 2021 roku

UWAGA:

Autor może przygotować dodatkową prezentację swojego wyzwania inżynierskiego w formie wideo, kolażu, makiety, fotografii.

Więcej informacji

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca 2020/2021
Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.
 
Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2021 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. W dotychczasowych edycjach Konkursu nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.
 

Organizowany wspólnie przez przewoźnika i producenta taboru konkurs „Projekty wzornicze nowych pociągów klasy Intercity oraz koncepcje usług świadczonych w czasie podróży” skierowany jest do studentów i absolwentów polskich wyższych uczelni, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia i rusza 9 października 2020 roku.

Prace konkursowe można zgłaszać w czterech kategoriach:

1. Podróż  pociągiem dziś i jutro – zmiany i nowe trendy kształtujące podróż, redefinicja obecnego standardu i nowe funkcjonalności na pokładzie pojazdów wysokiej prędkości lub pojazdów typu double deck.
2. Praca, jedzenie, zabawa i odpoczynek w podróży – nowa formuła wybranej aktywności. Innowacyjne usługi usprawniające podróż i kształtujące pozytywne doświadczenia pasażerów.
3. Dostępność i bezpieczeństwo – jak organizować przestrzeń i usługi uniwersalne, w tym dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych (m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, kobiety w ciąży i z małymi dziećmi, osoby z dużym bagażem). Jak sprawnie, komfortowo i bezpiecznie transportować różne typy rowerów? Jak w przyszłości zapewnimy odpowiedni poziom ochrony antywirusowej?  Jakie zagrożenia mogą oddziaływać w przyszłości na transport publiczny?
4. Komunikacja wizualna – Identyfikacja graficzna nowych usług, zintegrowane systemy informacji pasażerskiej w pociągach dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, kolorystyka wnętrz i identyfikacja poszczególny stref w pojazdach szynowych.

Na pierwszym miejscu zawsze jest pasażer. Konsekwentnie podnosimy komfort podróżowania poprzez inwestycje w nowoczesny tabor oraz rozwój oferty i usług dla naszych klientów. Ogłoszony wspólnie z PESA Bydgoszcz konkurs to kolejne działanie w kierunku tworzenia nowoczesnych, innowacyjnych pociągów i usług odpowiadających na potrzeby podróżnych, w którym wsłuchujemy się w głos młodych, zdolnych twórców. Kolej to transport przyszłości i takie też przyszłościowe projekty chcemy wdrażać w życie w PKP Intercity – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Przy projektowaniu pociągów niezwykle ważne jest odpowiednie podejście do funkcjonalności i oczekiwań pasażera. W PESA przywiązujemy do tego ogromną wagę, dlatego jesteśmy otwarci na nowe pomysły i idee, które zaprezentują nam studenci w konkursie organizowanym razem z PKP Intercity. Liczymy na to, że wspólnie uda nam się zaprojektować i stworzyć pociągi przyszłości, które będą synonimem najwyższej klasy, wygody i bezpieczeństwa – zapowiada Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz.

Projekty można zgłaszać do 28 lutego 2021 r., a rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 31 marca 2021 r. Obydwie spółki przyznają po 3 nagrody dla najlepszych projektów. Łączna pula nagród wynosi 30 tys. zł. Szczegóły i regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronach: intercity.pl oraz pesa.pl.

Więcej informacji