Drupal Developer

  • Pełny etat
  • Warszawa

Witryna internetowa Centrum Informatyki Statystycznej

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

·         Rozwój istniejących aplikacji webowych i dużych serwisów internetowych opartych o platformę Drupal

·         Planowanie architektury nowych aplikacji i serwisów internetowych

·         Tworzenie dokumentacji projektowej

Wymagania niezbędne do zajmowania tego stanowiska to min:

·         znajomość  Drupal, PHP, HTML5, CSS, SQL

·         znajomość zagadnień związanych z: Web Services, API

·         doświadczenie zawodowe minimum roczne na stanowisku Drupal Developera

·         znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

·         umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe

·         rzetelność, odpowiedzialność

·         organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

·         komunikacja interpersonalna

·         współpraca, kreatywność i myślenie analityczne

Oferujemy:

Wynagrodzenie brutto przewidziane dla stanowiska:  od 8 000 zł do 12 000 zł.

·         Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

·         Ruchomy czas pracy (rozpoczęcie pracy do 7:00 do 10:00)

·         Możliwość łączenia pracy stacjonarnej z  pracą zdalną

·         Udział w zróżnicowanych projektach

·         Miejsce parkingowe, stojaki na rowery

·         Pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. wczasy pod gruszą), niskooprocentowane pożyczki, bezzwrotne zapomogi finansowe

·         Dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne

·         Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą na naszej stronie internetowej: https://cis.stat.gov.pl/praca-w-cis/

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
• Curriculum Vitae (CV)
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, które stanowi Załącznik do Ogłoszenia rekrutacyjnego.

Link do dokumentu “Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru” znajduje się na poniższej stronie internetowej:
https://cis.stat.gov.pl/praca-w-cis

Uwaga !
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi Panu/ Pani wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe (np:)
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
• …………………………………………………………………………………………

POZOSTAŁE  INFORMACJE:

I.  Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

II.  Wybrani kandydaci o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną zostaną poinformowani przez pracownika WPS telefonicznie lub e-mailem.

III.   Po   zakończeniu   procedury   naboru  wszystkie  oferty złożone  po terminie oraz oferty  kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji  po upływie 3 miesięcy zostaną zniszczone.

IV.   Oferty niekompletne  i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie podlegają uzupełnieniu.

VI.   Nasza firma jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej informuje o zasadach oraz o przysługujących Panu/i prawach związanych z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych.

I.            Wskazanie administratora – Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor CIS mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy al. Niepodległości 208 – dalej „ Administrator”

II.            Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych: Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Drupal Developer co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 997 ze zmianami).

III.            Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Panu/i wzięcie udziału w naborze.

IV.            Informacje o odbiorcach Pana/i danych osobowych: Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

V.            Okresy przetwarzania danych osobowych: Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy  od daty  zakończenia rekrutacji.

VI.            Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Pana/ią dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

VII.            Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.            Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  prosimy  o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych (Teresa Szczepaniak, e-mail: IOD_CIS@stat.gov.pl, adres korespondencyjny: Centrum Informatyki Statystycznej, 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacjacis@stat.gov.pl

Skip to content