Główny Specjalista w Dziale Rezerw Specjalnych w Biurze Rezerw Technicznych i Specjalnych

 • Pełny etat
 • Warszawa

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Dołącz do Biura Rezerw Technicznych i Specjalnych

Kogo szukamy?

 • Szukamy osoby na stanowisko Główny Specjalista w Dziale Rezerw Specjalnych w Biurze Rezerw Technicznych i Specjalnych.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.

Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem, udostępnieniem i likwidacją rezerw specjalnych.
 2. Opracowywanie umów oraz dokumentacji technicznej dotyczących zarządzaniem rezerwami specjalnymi oraz nadzorowanie ich realizacji.
 3. Uczestnictwo w procedurach przetargowych, w tym w negocjacjach z kontrahentami zewnętrznymi.
 4. Sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem asortymentami rezerw specjalnych w Agencji i u kontrahentów zewnętrznych.
 5. Sporządzanie analiz w zakresie gospodarowania rezerwami specjalnymi wraz z opracowywaniem instrukcji przechowywania i innych dokumentów w tym obszarze.
 6. Sporządzanie pism i innej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.
 7. Przygotowywanie wszelkich informacji, zestawień i analiz z zakresu działalności Działu.
 8. Współpraca z ministerstwami lub innymi instytucjami w zakresie działalności Działu.
 9. Sporządzanie pism i innej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.

 Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania.

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 3 lata stażu pracy / doświadczenia w obszarze administracji publicznej.
 3. Znajomość obsługi komputera na poziomie zaawansowanym w zakresie pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point.
 4. Umiejętność sporządzania dokumentacji.
 5. Wykazujesz się:
  1. dokładnością i skrupulatnością,
  2. terminowością oraz rzetelnością,
  3. umiejętnością analitycznego myślenia,
  4. dużą samodzielnością w podejmowania decyzji, realizacji działań,
  5. bardzo dobrymi zdolnościami organizacyjnymi oraz inicjatywą,
  6. umiejętnością pracy w zespole i pod presją czasu,
  7. komunikatywnością, asertywnością oraz dynamizmem w działaniu.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Gotowość do wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych RARS na terenie całego kraju.
 8. Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS, z szczególnym uwzględnieniem ustawy o rezerwach strategicznych.
 9. Znajomość ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
 10. Znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 11. Znajomość ustawy z dni 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe z obszaru zbrojeniowego.
 2. Doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym w obszarze uzbrojenia lub/i obrotu uzbrojeniem lub/i obrotu amunicją.
 3. Znajomość zagadnień technicznych w obszarze uzbrojenia lub/i obrotu uzbrojeniem lub/i obrotu amunicją.
 4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań związanych z zakupem lub/i sprzedażą obszarze uzbrojenia lub/i obrotu uzbrojeniem lub/i obrotu amunicją.
 5. Doświadczenie w zakresie opracowywania umów na zakup, sprzedaż i na gotowość do świadczenia usług.
 6. Znajomość obsługi oprogramowania SAP ERP.
 7. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 8. Umiejętność sporządzania pism urzędowych.
 9. Umiejętność pracy z dokumentacją niejawną.

Sprawdź co oferujemy

 1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 2. Premie miesięczne uzależnione od wyników pracy.
 3. Dostęp do platformy językowej oraz innych platform edukacyjnych.
 4. Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 5. Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie i opieki medycznej.
 6. Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  1. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  2. Dodatek świąteczny.

Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV)
 2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 30.05.2023 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 43/Z/BRT/05/23”:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

 1. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

 • osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 30-15.30 Recepcja, XI piętro

Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ).
 3. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
 6. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 7. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 8. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 9. usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 10. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 11. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 12. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 13. We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@rars.gov.pl

Skip to content