Główny Specjalista w Wydziale Analiz i Legislacji w Departamencie Spraw Parlamentarnych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr / 14.02.2023

Główny Specjalista w Wydziale Analiz i Legislacji w Departamencie Spraw Parlamentarnych

Pierwszeństwo dla osób  z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Osoba na tym stanowisku:
 • Analizuje projekty ustaw i ustawy na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty
 • Analizuje zmiany w projektach ustaw i ustawach na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych, w szczególności poprawki, oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty, a także przedstawia propozycje alternatywnych rozwiązań w zakresie tych zmian
 • Analizuje stopień realizacji założeń projektów ustaw i ustaw na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych, w tym identyfikuje potencjalne zagrożenia, oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty
 • Analizuje przepisy regulujące rządowy i parlamentarny proces legislacyjny oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty
 • Monitoruje przebieg prac nad projektami ustaw i ustawami na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych, w szczególności posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych i senackich, oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty
 • Współprowadzi bazy danych zawierające informacje o przebiegu prac na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi KPRM w zakresie wymiany informacji, przedstawiania opinii, opracowań i innych dokumentów dotyczących prac legislacyjnych
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej lub obsługi procesu legislacyjnego
 • znajomość: przepisów prawa konstytucyjnego; przepisów regulujących rządowy i parlamentarny proces legislacyjny; zasad techniki prawodawczej; procesu prawotwórczego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • umiejętność zaawansowanej obsługi MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • ukończona aplikacja legislacyjna
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Stołówka pracownicza
 • Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na wymaganym poziomie
 • kopie dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji legislacyjnej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Aplikuj do 3 marca 2023
1.   Wysyłając na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2.   Składając osobiście:  Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 115692, DSP/18/MT

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 694 76 15 – zespół do spraw rekrutacji 22 694 74 32 – Departament Spraw Parlamentarnych
Skip to content