Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Protokolarnym w Centrum Informacyjnym Rządu

 • Pełny etat
 • Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Ogłoszenie nr 120457 / 10.05.2023

Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Protokolarnym w Centrum Informacyjnym Rządu

Osoba na tym stanowisku:

 • Opracowuje programy spotkań i wizyt krajowych Prezesa Rady Ministrów.
 • Przygotowuje i organizuje spotkania i wydarzenia z udziałem Prezesa RM, członków rządu i kierownictwa KPRM; uczestniczy w wizytach przygotowawczych.
 • Współpracuje przy realizacji zadań związanych z organizacją lotów krajowych Prezesa RM (HEAD).
 • Przygotowuje i opracowuje materiały informacyjne i notatki dotyczące spotkań i wizyt Prezesa RM.
 • Współpracuje przy organizacji wizyt z komórkami organizacyjnymi KPRM, innymi Wydziałami CIR oraz służbami zaangażowanymi w organizację imprez (m.in. administracja rządowa i samorządowa, SOP, MON, Policja).
 • Przygotowuje projekty pism dotyczące zaproszeń Prezesa Rady Ministrów oraz zaproszeń od Premiera.
 • Prowadzi korespondencję Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących konkursów, licytacji, akcji charytatywnych (nagrody i upominki) oraz udziału reprezentanta Premiera podczas uroczystości.

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji społecznej lub organizacji wydarzeń medialnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą PL: TAJNE wydane przez ABW lub SKW lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu: znajomości aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej kraju i na świecie, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej (m.in. znajomość organów administracji rządowej i samorządowej), zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne
 • Posiadanie umiejętności z zakresu tworzenia tekstów dostosowanych do okoliczności i odbiorców Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka rzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2 Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie przeszkolenia z zakresu protokołu dyplomatycznego, Public Relations , komunikacji społecznej
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników Dofinansowanie do przedszkola
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się Stołówka pracownicza Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).

Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Praca na stanowisku może wiązać się z pracą w terenie, nietypowymi godzinami pracy, krajowymi wyjazdami służbowymi oraz permanentną obsługą klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.

Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:

własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub

podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami. Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 •  weryfikacja formalna dokumentów rozmowa kwalifikacyjna
 • testy wiedzy
 • zadanie praktyczne

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub języka rzędowego Unii Europejskiej na poziomie B1
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą PL: TAJNE wydanego przez ABW lub SKW lub zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)
 • Kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie B2 lub języka rzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego dodatkowego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopię dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego, Public Relations , komunikacji społecznej

Aplikuj do: 22 maja 2023

 W formie papierowej na adres: Miejsce składania dokumentów:

1.    Wysyłając na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 1. Składając osobiście:

Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).

 1. Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 120 457 , BKRZ.ZRZK.2100.57.64.2023.MD.

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 22 694 65 95 – zespół do spraw rekrutacji

601 672 526 – Centrum Informacyjne Rządu

lub mailowego na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl

 Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/premier/oferty-pracy-w-kprm

 Dokumenty należy złożyć do: 22.05.2023

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe—klauzula-informacyjna

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@kprm.gov.pl

Skip to content