Praca w Służbie Więziennej

 • Pełny etat
 • Warszawa

Witryna internetowa Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie 02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 50

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej  oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nw. stanowiska w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce:

 • strażnik działu ochrony – planowana liczba przyjęć maksymalnie 30 osób/ Planowany termin przyjęcia do służby: III – IV kwartał 2021 roku
 • młodszy referent informatyk- planowana liczba przyjęć 1 osoby/  Planowany termin przyjęcia do służby: III – IV kwartał 2021 roku
 • młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz ambulatorium z izbą chorych– planowana liczba przyjęć maksymalnie 5 osób/ Planowany termin przyjęcia do służby: III– IV kwartał 2021 roku
 • młodszy referent działu kwatermistrzowskiego- planowana liczba przyjęć 2 osoby/ Planowany termin przyjęcia do służby: III– IV kwartał 2021 roku

Rekrutacja trwa do 7 lipca 2021!

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Zachęcamy do zainteresowania się ofertą pracy również studentów i absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo publiczne i prawo oraz i absolwentów klas mundurowych. Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy i doświadczenia. Gwarantujemy stabilne warunki pracy i szansę zawodowego rozwoju.

Zalety pracy w Służbie Więziennej:

 • zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,
 • zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,
 • możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,
 • atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu,nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku,
 • dodatek za stopień,
 • dodatek służbowy,
 • dodatek z tytułu wysługi lat,
 • nagrody uznaniowe,
 • możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,
 • szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera,

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie w tym w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.

Więcej informacji:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 50
Tel: (22) 640-82-51 / (22) 848-62-68
E-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce PRACA.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl

Skip to content