Project Manager

Miranda

Miranda Spółka z o.o.

Nowoczesny producent o długoletniej tradycji i doświadczeniu w produkcji wysokiej jakości i zaawansowanych technologicznie tkanin oraz dzianin, lider w branży włókienniczej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Project Manager

 Miejsce pracy: Turek; Region: wielkopolskie

 Zakres obowiązków:

 •  pełnienie roli lidera oraz kompleksowa opieka nad realizowanymi projektami w obszarze militarnym i wojskowym;
 • odpowiedzialność za wykonalność projektu, w tym opracowywanie harmonogramu i kosztorysu projektu, zarządzanie budżetem projektu oraz bieżący monitoring postępów jego realizacji;
 • prowadzenie dokumentacji projektowej oraz raportowanie przebiegu prac na potrzeby przełożonych;
 • zarządzanie procesami komunikowania się z interesariuszami projektu oraz zespołem projektowym obszaru B+R;
 • aktywne budowanie, rozwój i ekspansja sieci sprzedaży produktów kamuflażowych i wyrobów tekstylnych dla służb mundurowych;
 • przygotowywanie indywidualnych ofert dla klientów oraz doradztwo techniczne w doborze odpowiednich produktów;
 • negocjowanie kontraktów handlowych;
 • bieżąca analiza ogłaszanych przetargów wojskowych i militarnych na dostępnych platformach i stronach.

Wymagania:

 •  wykształcenie wyższe (preferowane: techniczne lub ekonomiczne)
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • wiedza oraz zmysł techniczny (mile widziane zainteresowania branżą militarną i wojskową)
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych (warunek konieczny)
 • obligatoryjna znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie (B2)
 • swoboda w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, samodzielność oraz dynamizm w działaniu
 • wysoko rozwinięte kompetencje handlowe oraz umiejętności negocjacyjne w branży technicznej
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych zagranicznych
 • czynne prawo jazdy – kat. B

Oferujemy:

 •  interesującą pracę w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego,

w temacie podając stanowisko pracy:

Project Manager na adres e-mail: rekrutacja@miranda.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z4.05.2016, str.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora ,,MIRANDA’’ Spółka z o.o. (62-700 Turek, ul. Jedwabnicza 1) w celach związanych z organizacją  aktualnych oraz przyszłych rekrutacji dla pracowników i współpracowników (tj. zatrudnienie w innej formie prawnej niż umowa o pracę) administratora.

Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałem poinformowany o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 INFORMACJA PRAWNA

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „MIRANDA” Spółka z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek , wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000135145, NIP 668-17-12-330, o kapitale zakładowym 8 824 200,00 PLN,
 • jako administrator danych osobowych odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@miranda.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – rekrutacji,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności spółki z Grupy Kapitałowej LUBAWA, przedsiębiorcy Stanisława Litwina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITEX ZPH Stanisław Litwin, Świat Lnu Sp. z o.o., Eurobrands Sp. z o.o., Effect-System Sp. z o.o., Miranda 2 Sp. z o.o., Miranda 4 Sp. z o.o. oraz Miranda 5 Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją procesów rekrutacji,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt.8,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.3,
 • niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.3. W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa,
 • podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@miranda.pl

Skip to content