Specjalistaw Wydziale Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji, Biuro Dyrektora Generalnego

 • Pełny etat
 • Warszawa

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

                                                                 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3
Ogłoszenie nr 117306 / 10.03.2023
Specjalista w Wydziale Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji, Biuro Dyrektora Generalnego

Pierwszeństwo dla osób z  niepełnosprawnościami Al. Ujazdowskie 1/3,

Wynagrodzenie zasadnicze około 5900,00 zł brutto

Osoba na tym stanowisku:

 • opiniuje umowy, porozumienia, regulaminy, klauzule informacyjne i inne dokumenty opracowane przez komórki merytoryczne KPRM, pod kątem spełniania wymagań przepisów o ochronie danych osobowych oraz procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) KPRM,
 • wykonuje zadania w zakresie prowadzenia zbiorczego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (rejestr czynności) i zbiorczego Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (rejestr kategorii), na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez komórki merytoryczne realizujące czynności przetwarzania danych osobowych w KPRM oraz dla Ministra Cyfryzacji,
 • wspiera administratora danych oraz komórki merytoryczne KPRM w realizacji zadań wynikających z art. 12 RODO, a także w obsłudze zdarzeń i naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • bierze udział w audytach wewnętrznych SZBI,
 • prowadzi zbiorczą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przygotowuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
 • bierze udział w opracowaniu procedur i wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych,
 • współpracuje z Administratorami Bezpieczeństwa w komórkach organizacyjnych,
 • przygotowuje pisma, zestawienia i materiały zbiorcze w zakresie zadań Wydziału Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji.

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO,
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym o służbie cywilnej
 • kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ochrony danych osobowych
 • Posiadanie przeszkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Co oferujemy

 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz
 • ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy

Dostępność

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych). Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:

 • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca na stanowisku wiąże się z czynnikiem zagrożenia korupcją. Na stanowisku wymagany jest dostęp do informacji
niejawnych o klauzuli “zastrzeżone”.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Dodatkowe informacje:

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.
 • Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:
  – własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub
  – podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
 • Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563
 • Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
 • Nabór przeprowadzony zostanie w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów adres: Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 1. weryfikacja formalna dokumentów,
 2. test wiedzy, w przypadku gdy więcej niż 3 kandydatów spełni wymagania formalne,
 3. rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych
Aplikuj do: 27 marca 2023

W formie papierowej na adres: 1. Wysyłając na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2. Składając osobiście: Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3. Aplikując przez ePUAP lub na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl

Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane. Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP 117306, BKRZ.WRZK.2100.32.32.2023.MD Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: – 22 694 72 77 – Biuro Dyrektora Generalnego
22 694 65 95 – komórka ds. naborów lub mailowego na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl Więcej o pracy na stronie urzędu: https://rekrutacja@kprm.gov.pl.gov.pl/web/premier/oferty-pracy-w-kprm

Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu. Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/premier/dane-osobowe—klauzula-informacyjna

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@kprm.gov.pl

Skip to content