Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

 • Gdziekolwiek

Poszukujemy kandydata na stanowisk:  Starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego  w Jednostce Oceny Technicznej IBDiM

 Miejsce wykonywania pracy:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Warunki pracy:

Praca w biurze w wymiarze pełnego etatu: 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 – 16.00 (ruchomy czas pracy).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Wydzielone pomieszczenie, komputer, sprzęt biurowy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 3 miesięczny okres próbny,
 • stanowisko na podstawie spełnienia wymagań formalnych, określonych w Regulaminie wynagradzania w IBDiM (starszy specjalista lub główny specjalista),
 • udział w pracach związanych z oceną techniczną wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu na rynku polskim i europejskim,
 • możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz rozwoju osobistego i zawodowego,
 • dobrą atmosferę pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne: 

 • wykształcenie: wyższe techniczne, kierunek: inżynieria lądowa, budownictwo,
 • staż budowlany,
 • ogólna wiedza na temat zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, potwierdzona zaliczeniem testu kompetencyjnego w siedzibie IBDiM,
 • znajomość obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe – mile widziane:

 • wiedza na temat praktyki budowlanej,
 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu, nadzorze, utrzymaniu lub budowie dróg i mostów,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
 • publikacje,
 • umiejętność analizy ryzyka.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty kandydaci mogą składać w Dziale Finansowo-Kadrowym, w siedzibie IBDiM, Warszawa (pokój 110) w terminie do 10 kwietnia 2023 roku.

Inne informacje:

Oferty niespełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty, tj. CV, oświadczenia i formularz testu kompetencyjnego powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i formie rozmowy wstępnej. Przekazane oferty nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 22 39-00-222 lub 224.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kariera@wat.edu.pl

Skip to content