Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Nadzoru Standaryzacji (ds. SSiN i obwodów wtórnych)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • udział w uzgodnieniach dokumentacji przedinwestycyjnej w zakresie rozwiązań technicznych w zakresie obwodów wtórnych oraz SSiN stacji elektroenergetycznych
 • opiniowanie dokumentacji i rozwiązań technicznych w zakresie obwodów wtórnych oraz SSiN
 • udział w próbach i testach fabrycznych w celu zapewnienia spełnienia wymagań standardów technicznych
 • udział w odbiorach dostaw aparatury, prac inwestycyjnych, obiektów sieci przesyłowej w zakresie SSiN i obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych
 • uczestniczenie w testach, sprawdzeniach technicznych oraz próbach napięciowych i obciążeniowych w ramach projektów inwestycyjnych, zadań eksploatacyjnych i remontowych w zakresie obwodów wtórnych oraz SSiN
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji standardów technicznych, specyfikacji technicznych i wymagań funkcjonalnych w zakresie obwodów wtórnych oraz SSiN
 • nadzór nad stosowaniem standardów i rozwiązań typowych w procesie budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów KSE w zakresie obwodów wtórnych oraz SSiN
 • wsparcie techniczne przy formułowaniu ocen w zakresie wdarzeń sieciowych, stanu technicznego urządzeń, stanów awaryjnych lub zakłóceniowych w zakresie obwodów wtórnych oraz SSiN
 • weryfikacja projektów dokumentacji decyzyjnej i przetargowej oraz uzgadnianie warunków i harmonogramów ich realizacji
 • implementacja efektów prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych w standardach technicznych
 • śledzenie nowości w rozwiązaniach technicznych wdrażąnych w europejskiej i światowej elektroenergetyce
 • przekazywanie wiedzy pracownikom organizacji – opracowywanie prezentacji i prowadzenie seminariów technicznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – elektroenergetyka lub elektrotechnika lub automatyka
 • minimum 3-letnie doświadczenie eksploatacyjne w obszarze obwodów wtórnych oraz SSiN
 • preferowane posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru dla Grupy 1 lub Grupy 2 urządzeń bez ograniczenia napięcia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej oraz swobodną komunikację z Partnerami Biznesowymi
 • dobre umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole
 • efektywność pracy wykonywanej w warunkach presji czasu
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 metrów (dodatkowym atutem będzie brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających prowadzenie samochodu służbowego

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • czytelne i transparentne warunki zatrudnienia w firmie przewidywalnej biznesowo
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Kontakt z inspektorem ochrony danych w PSE S.A. jest możliwy pod numerem telefonu 22 242 26 00 oraz za pośrednictwem poczty e – mail (adres e – mail: daneosobowe@pse.pl) lub na adres siedziby Spółki wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o zatrudnienie będą przetwarzane:

 1. a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy), a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. c) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
 4. d) w zakresie informacji dotyczących karalności, w tym informacji, czy Pani/Pana dane osobowe są zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z udzieleniem dostępu do informacji o bezpieczeństwie obiektu infrastruktury krytycznej – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6d ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym);
 5. e) w celu poznania Pani/Pana opinii na temat procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez PSE S.A. – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na stałym doskonaleniu procesu rekrutacji w PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. f) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PSE S.A. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcy systemów i usług IT (w szczególności platforma do przeprowadzania procesów rekrutacji).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S.A., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, jednakże nie dłużej niż do zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez PSE S. A. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przez okres istnienia tego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec tego przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres (3) trzech lat kalendarzowych od momentu wyrażenia zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PSE S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dla celów dowodowych PSE S.A. prosi o wycofywanie zgód w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail (adres e-mail: daneosobowe@pse.pl).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże PSE S.A. ma prawo żądać od Pani/Pana podania danych osobowych wymaganych przepisami Kodeksu pracy. Podanie informacji o niekaralności, w sytuacji, gdy PSE S.A. żąda podania tego typu danych, wynika z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym i jest obowiązkowe.

Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych osobowych nieuregulowanych przepisami Kodeksu pracy podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.

Skip to content