STYPENDYSTA/STYPENDYSTKA

Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN)

Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) jest jedynym interdyscyplinarnym instytutem naukowym w Polsce zajmującym się badaniami kosmosu, inżynierią kosmiczną, geodezją satelitarną oraz obserwacjami Ziemi. W związku z rozwojem Instytutu obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

STYPENDYSTA/STYPENDYSTKA WR.110.2.2023

Wymagania:

 • Znajomość języków programowania C/C++, Python
 • Znajomość zagadnień elektronicznyc
 • Dobra znajomość programu Altium Designer
 • Znajomość oprogramowania do symulacji tj. SPICE, LT Spice itp.
 • Silna motywacja do kontynuowania prac w dziedzinie projektowania i testowania układów FPGA stosowanych w systemach satelitarnych
 • Studentka/student ostatnich lat studiów magisterskich w dziedzinie elektronika lub w dziedzinie nauk pokrewnych (np. automatyka)
 • Preferowany 34 rok studiów

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie symulacji i testowanie projektowanych systemów
 • Projektowanie układów elektronicznych lub opracowanie systemów do testowania w oparciu o mikrokontrolery lub układy FPGA
 • Przygotowanie dokumentacji/raportów
 • Systematyczne publikowanie otrzymanych wyników w recenzowanych czasopismach

Oferujemy:

 • Stypendium w wymiarze 0,5 1 etat na okres około 12 miesięcy
 • Po okresie próbnym w formie stacjonarnej, możliwa praca w formie hybrydowej
 • Zgłoszenie z CV prosimy przesłać drogą elektroniczną (tytuł wiadomości WR.110.2.2023) na adres: rekrutacja@cbk.waw.pl  oraz dodatkowo DW: kmostowy@cbk.waw.pl, do dnia 26 marca 2023.Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
 • Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18A, 00716, dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CBK PAN moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w okresie dwóch lat od dnia mojego zgłoszenia do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym. Administratorem danych osobowych jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie
(00716), przy ul. Bartyckiej 18A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbk.waw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody oraz na potrzeby wykonania obowiązków archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W tym względzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie realizacji przez administratora procesu rekrutacji. Informujemy o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres dwóch lat. W przypadku, w którym dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, mogą one stanowić dowód w postępowaniu, czas przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane służbom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego lub innym organom władzy publicznej, którym przysługuje prawo dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoba, której dane
dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże brak ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie skargi |do organu nadzorczego. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk nie stosuje w procesach rekrutacji profilowania ani zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@cbk.waw.pl

Skip to content