STARSZY SPECJALISTA

  • Pełny etat
  • Warszawa

Witryna internetowa Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej

WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO-WDROŻENIOWY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSA 112 POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO:STARSZY SPECJALISTA

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe techniczne (o specjalności: Mechanika i budowa maszyn, Konstrukcja maszyn i urządzeń; Technologia maszyn lub pokrewne);

·         znajomość zagadnień z obszaru systemu zarządzania w laboratorium badawczym według normy PN-EN ISO/IEC 17025;

·         minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym;

·         umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych (np. siłomierz, suwmiarka, pirometr, cylinder miarowy);

·         znajomość pakietu MS Office;

·         umiejętność pracy w zespole;

·         bardzo dobra organizacja pracy własnej;

·         dokładność, staranność i precyzja w działaniu.

Mile widziane:

·         doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika ds. Jakości wg normy ISO 17025;

·         uprawnienia auditora wewnętrznego ISO 17025;

·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków między innymi:

·         wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium według normy PN-EN ISO/IEC 17025;

·         prowadzenie i wykonywanie badań w laboratorium;

·         walidacja metod badawczych;

·         przygotowywanie, prowadzenie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji

·         prowadzenie i nadzór nad wykonywanymi badaniami;

·         realizacja audytów wewnętrznych zgodnie z planem audytów;

·         przygotowywanie raportów / analiz.

Informacje dodatkowe:

·         pełny etat / wymiar etatu: 1

·         umowa o pracę na okres próbny z możliwością podpisania umowy na czas nieokreślony;

·         planowany termin zatrudnienia od dnia 01.07.2021 r.

Wymagane dokumenty:

·         CV;

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta WOBWSŻ (list motywacyjny);

·         kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia/stażu pracy,

·         inne kopie dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe, np. dyplomy, świadectwa;

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WOBWSŻ (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1 z późn. zm.)”

Sposób składania ofert:

·       na adres: Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej, ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa

·       na adres poczty elektronicznej: wobwsz@ron.mil.pl

Dokumenty należy złożyć do: 30.07.2021 r.

Decyduje data wpływu do WOBWSŻ Aplikując, oświadczasz, że znana jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Oferty niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do drugiego etapu kwalifikacji (rozmów kwalifikacyjnych) wybrani kandydaci będą poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Uwaga:

·         wynik postępowania kwalifikacyjnego to łączny wynik z analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań oraz rozmów kwalifikacyjnych;

·         ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci;

·         pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata.

Informacji związanych ze stanowiskiem pracy udzielają:

·         Pani Anna Staniszewska tel. 261 815 039

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, daje zwanego „RODO” informuję, że:

1.       [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa.

2.       [Inspektor Ochrony Danych] Administrator Danych Osobowych celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem wskazanym powyżej lub pod numerem telefonu 261 815 369.

3.       [Cel] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO).

4.       [Odbiorcy] Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni przez Administratora pracownicy realizujący zadania związane z procesem rekrutacji.

5.       [Okres przechowywania] Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikuje.

6.       [Prawa] Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy wobwsz@ron.mil.pl . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.       [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ag.janus@ron.mil.pl

Skip to content