• Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości.
 • Studia inżynierskie prowadzone są na technicznych kierunkach studiów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.
 • Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
 • Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
 • Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON.
 • Studia stacjonarne są bezpłatne.
Etapy rekrutacji na studia cywilne pierwszego stopnia
 1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym IRK
 2. Wybór kierunku studiów
 3. Opłata rekrutacyjna
 4. Wprowadzenie wyników maturalnych
 5. Sprawdzenie wyników rekrutacji

Jeśli po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia, tj. wpisania na listę studentów, do 24 lipca zobowiązany jesteś – osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty – dostarczyć do akademii dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis OKE świadectwa dojrzałości należy przedstawić do wglądu, w celu poświadczenia zgodności kserokopii z oryginałem;
 • ewentualnie dokumenty potwierdzające osiągnięcia na olimpiadach.

Dostarcz dokumenty na adres:

Wojskowa Akademia Techniczna

00 – 908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

budynek główny akademii, Sekcja ds. Rekrutacji
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30
 
Nieprzedstawienie oryginału lub odpisu OKE świadectwa dojrzałości, jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania na studia i skutkuje nie wpisaniem na listę studentów.
 
Wraz z informacjami o przyjęciu na studia, zostaną podane terminy spotkania inaugurującego roku akademicki.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów:

 • identycznych jak realizowane w WAT;
 • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii.

Studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON.

Etapy rekrutacji na studia cywilne drugiego stopnia
 1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym IRK
 2. Wybór kierunku studiów
 3. Opłata rekrutacyjna
 4. Dostarczenie dokumentów
 5. Sprawdzenie wyników rekrutacji

Więcej informacji

Skip to content