Kandydaci

Do Szkoły Doktorskiej WAT może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, może być przyjęta osoba będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

Z dniem rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy:

  • zatrudnienia doktoranta w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • osoby posiadającej stopień doktora.
Oferta kształcenia

Na rok akademicki 2020/2021 Szkoła Doktorska WAT prowadzi rekrutację kandydatów na pierwszy rok kształcenia w ramach następujących dyscyplin naukowych:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika – limit miejsc: 12;
  • informatyka techniczna i telekomunikacja – limit miejsc: 7;
  • inżynieria lądowa i transport – limit miejsc: 4;
  • inżynieria materiałowa – limit miejsc: 7;
  • inżynieria mechaniczna – limit miejsc: 15;
  • nauki o bezpieczeństwie – limit miejsc: 11;
  • nauki chemiczne – limit miejsc: 4.

Więcej informacji

Skip to content