Studia podyplomowe “Zarządzanie organizacją w środowisku IT”

Instytut Organizacji i Zarządzania 

Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki I Zarządzania

ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

„Zarządzanie organizacją w środowisku IT”

w terminie od 6 listopada 2021r. do 5 czerwca 2022r.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • kadry kierowniczej, menedżerów przedsiębiorstw
 • specjalistów zarządzających procesami

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w zakresie:

 • systemów transakcyjnych i analityczno-decyzyjnych wykorzystywanych w procesie zarządzania
 • identyfikacji projektów i procesów oraz analizy ich złożoności i wartości, oceny ryzyka w procesach projektowania oraz efektywności procesów
 • zarządzania przedsięwzięciami innowacyjno-projektowymi i procesami rozwojowymi w organizacji
 • praktycznego zbudowania i wykorzystania hurtowni danych, zwłaszcza w zakresie możliwości wsparcia analiz biznesowych
 • wykorzystania języka R (pakiety graphics, lattice ggplot2, grid , shiny, maps) do analizy danych i wizualizacji wyników
 • integracji systemów informatycznych, aplikacji, danych w aspekcie procesów IT organizacji
 • rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w zakresie zasad doboru rozwiązań technicznych i ekonomicznych
 • podejścia procesowego, umożliwiającego wykorzystanie wybranych technik modelowania do tworzenia algorytmów i modelowania systemów biznesowych.
 • Praktyczny aspekt modelowania tych systemów realizowany będzie w oparciu o wykorzystanie oprogramowania ARIS
 • infrastruktury IT, która jest wymagana do prowadzenia działalności na zasadach e-biznesu
 • procesów pozyskiwania, utrzymania i rozwoju zasobów ludzkich w organizacji
 • komunikacji interpersonalnej, ze  szczególnym zwróceniem uwagi na organizowanie komunikacji w zespołach wirtualnych i projektowych oraz wykorzystanie w niej nowoczesnych technologii
 • wybranych aspektów funkcjonowania współczesnych finansów, w tym w organizacjach biznesowych i niekomercyjnych oraz możliwości wykorzystania analizy finansowej oraz systemów i narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami organizacji
 • strategii budowy i analizy wartości spółek (specyfika branży IT)

Zakres tematyczny studiów:

 • Zarządzanie projektami i procesami
 • E-biznes i e-commerce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja w zarządzaniu
 • Zarządzanie finansami organizacji
 • Zarządzanie wartością organizacji – branża IT
 • Bazy i hurtownie danych w zarządzaniu
 • Eksploracja i wizualizacja danych
 • Integracja usług informatycznych
 • Modelowanie i algorytmizacja procesów oraz systemów biznesowych
 • Wybrane problemy informatyzacji państwa
 • Wykłady monograficzne 

Studia realizowane są w formie wykładów (80 godz.), ćwiczeń (20 godz.), warsztatów laboratoryjnych (60 godz.).

Czas trwania studiów: 

 • dwa semestry (razem 180 godz., w tym 160 godz. zajęć audytoryjnych)
 • zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela):
Semestr ISemestr II
6-7.11.20215-6.03.2022
20-21.11.202119-20.03.2022
4-5.12.20219-10.04.2022
18-19.12.202123-24.04. 2022
15-16.01.20227-8.05.2022
29-30.01.202221-22.05.2021
 4-5.06.2021
 • w czerwcu 2022 r. obrona pracy końcowej

Przewidywana liczba miejsc: 25

 • Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są do dnia 17.10.2021 r.
 • Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń – dla słuchaczy zamiejscowych istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu WAT tel. (261 837 925) 

Po ukończeniu studiów słuchacz uzyskuje: dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Kandydaci powinni: legitymować się wykształceniem wyższym

Osoba do kontaktów:

dr inż. Zdzisław Wojciechowski, kierownik PSZOwŚIT,  tel.: 608 611 763, e-mail: zdzislaw.wojciechowski@wat.edu.pl

Więcej informacji na temat rekrutacji – https://wlo.wat.edu.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/zarzadzanie-organizacja-w-srodowisku-it/Skip to content