AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

BIURO KADR

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I STUDENCKICH W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Program praktyk zawodowych i studenckich w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, jest realizowany przez Biuro Kadr ABW przy udziale jednostek organizacyjnych ABW, w których uczniowie lub studenci odbywają praktyki w ABW, we współpracy ze szkołą średnią lub szkołą wyższą, która podpisała z ABW porozumienie o współpracy w zakresie organizowania praktyk zawodowych lub studenckich w ABW, zwane dalej „porozumieniem”.
Ilekroć w regulaminie będzie mowa o praktykach będzie to dotyczyć zarówno praktyk zawodowych jak i studenckich.
Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Praktyki w ABW będą realizowane w oparciu o:
  1) porozumienie;
  2) program praktyk w ABW, zwany dalej „programem”;
  3) ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320);
  4) ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm.).
 2. Stronami praktyk w ABW są:
  1) ABW, reprezentowana przez Biuro Kadr ABW oraz jednostki organizacyjne ABW, w których uczniowie lub studenci odbywają praktyki w ABW zgodnie z programem;
  2) szkoła średnia, zwana dalej „szkołą”, lub szkoła wyższa zwana dalej „uczelnią”, która zawarła z ABW porozumienie;
  3) uczniowie lub studenci ubiegający się o udział w praktykach w ABW do chwili zakończenia postępowania rekrutacyjnego, zwani dalej „kandydatami”;
  4) kandydaci zakwalifikowani w wyniku postępowania rekrutacyjnego do udziału w praktykach w ABW, zwani dalej „praktykantami”.
 3. W uzasadnionym przypadku, stronami praktyk w ABW mogą być wyłącznie ABW i kandydat lub praktykant.
  Praktykanci
  § 2.
  Praktykantem może zostać uczeń lub student, który:
  1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie;
  2) jest osobą pełnoletnią;
  3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo lub wykroczenie;
  4) w chwili ubiegania się o zakwalifikowanie na praktykę studencką w ABW ma ukończony wymagany programem rok studiów;
  5) przeszedł pozytywnie postępowanie rekrutacyjne na praktykę w ABW.
  Postępowanie rekrutacyjne
  § 3.
 4. Zasady postępowania rekrutacyjnego do udziału w praktykach w ABW określa niniejszy regulamin.
 5. Do dyrektora szkoły lub do dziekana właściwego wydziału uczelni (równorzędne), kandydaci, składają formularz aplikacyjny deklarujący ich chęć udziału w praktykach w ABW, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 6. Dyrektor szkoły lub dziekan, wyraża pisemną zgodę na udział kandydata w praktykach w ABW. Zgoda podlega dołączeniu do formularza aplikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 i jest przekazywana razem z nim do ABW. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 7. Warunki kwalifikujące kandydata do udziału w praktykach w ABW oraz zasady postępowania rekrutacyjnego są przekazywane przedstawicielowi szkoły lub uczelni w czasie umożliwiającym skuteczną rekrutację.
 8. Kandydaci przed zakwalifikowaniem na praktyki w ABW są obowiązani do poddania się testom psychologicznym.
 9. Pozytywne zaliczenie testu, o którym mowa w ust. 5, jest warunkiem kwalifikującym kandydata do udziału w praktykach w ABW.
 10. Postępowanie rekrutacyjne powinno zostać zakończone w czasie umożliwiającym organizację praktyk w ABW.
 11. Postępowanie rekrutacyjne może obejmować przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych.
 12. ABW zastrzega sobie prawo do przerwania postępowania rekrutacyjnego kandydata na praktyki w ABW na dowolnym etapie bez podania przyczyn.
 13. W uzasadnionym przypadku kandydat może składać formularz aplikacyjny bezpośrednio do Biura Kadr ABW. W takim przypadku dalsze postępowanie prowadzone jest po wyrażeniu zgody przez dyrektora Biura Kadr ABW lub jego zastępcę.
 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, nie stosuje się przepisów ust. 2 – 4.
  Zasady odbywania praktyk
  § 4.
 15. Praktykanci zawierają z ABW umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki, której wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 16. Praktykanci posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawarte na czas trwania praktyki w ABW. Praktykant jest obowiązany do przedstawienia ABW dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyk. Nie przedstawienie dokumentu, o którym mowa powyżej, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie praktyk jest równoznaczne z niedopuszczeniem do odbywania praktyk w ABW.
 17. Praktyki w ABW są nieodpłatne.
 18. ABW nie zapewnia praktykantom zakwaterowania oraz wyżywienia.
 19. Praktyki w ABW są organizowane w terminach i wymiarze czasowym wynikającym z programu.
 20. W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek praktykanta, ABW może dostosować organizację praktyki w ABW do indywidualnych potrzeb praktykanta.
 21. Koordynację programu praktyk w ABW zapewnia Biuro Kadr ABW.
 22. Praktykanci w czasie odbywania praktyk w ABW mogą realizować zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.
 23. Praktykanci mogą realizować część praktyki w ramach pracy indywidualnej poza terenem ABW.
 24. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja praktyk w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Obowiązki ABW i praktykanta
  § 5.
 25. ABW jest obowiązana do:
  1) wyznaczenia funkcjonariusza ABW na opiekuna praktyk w ABW, zapewniającego nadzór i koordynację nad wykonywaniem zadań przez praktykantów;
  2) zapewnienia odpowiedniej organizacji i warunków pracy zgodnie z programem;
  3) przeprowadzenia szkolenia w zakresie dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych, oraz profilaktyki kontrwywiadowczej;
  4) zapoznania z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony informacji niejawnych, w przypadku realizacji praktyk w trybie wskazanym w § 4 ust. 10;
  5) wyznaczania, koordynacji oraz rozliczania realizacji zadań wynikających z programu;
  6) wydania praktykantowi zaświadczenia o odbyciu praktyk w ABW.
 26. Praktykant jest obowiązany do:
  1) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w ABW, w szczególności dotyczących ochrony informacji niejawnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
  2) przestrzegania dyscypliny pracy przy realizacji programu, a w szczególności harmonogramu dnia pracy;
  3) sumiennego, terminowego i starannego wykonywania zadań objętych programem oraz do wykonywania poleceń opiekuna praktyk w ABW oraz innych osób uprawnionych do zlecania praktykantowi zadań zgodnie z programem.
 27. ABW może rozwiązać umowę z praktykantem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1) nieprzestrzegania dyscypliny pracy w trakcie wykonywania zadań przewidzianych programem, w szczególności nieusprawiedliwionej przerwy w odbywaniu praktyki w ABW trwającej dłużej niż jeden dzień;
  2) stawienia się w miejscu odbywania praktyki w ABW w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu podobnie działającego środka oraz spożywanie alkoholu lub używanie podobnie działającego środka w czasie odbywania praktyki w ABW;
  3) nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w ust. 2.
 28. ABW i praktykantowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy na każdym etapie odbywania praktyki w ABW bez podawania przyczyn.
  Zakończenie praktyk
  § 6.
 29. Praktyki w ABW powinny zakończyć się spotkaniem praktykanta z opiekunem praktyk w ABW, w trakcie którego nastąpi ocena zakresu i sposobu wykonania przez praktykanta zadań przewidzianych programem.
 30. Opiekun praktyk w ABW, po zakończeniu praktyk przygotowuje ocenę praktykantów, której wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
 31. Po zakończeniu praktyki w ABW praktykant otrzymuje właściwe zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 i 6 do regulaminu, podpisane przez dyrektora Biura Kadr ABW lub jego zastępcę.
 32. W przypadku nieukończenia przez praktykanta praktyki w ABW, Biuro Kadr ABW przekazuje do szkoły lub uczelni informację o nieukończeniu tej praktyki, wskazując przyczynę i okoliczności jej nieukończenia.
 33. Do praktykanta, który odbywa praktykę w ABW, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 10, nie stosuje się ust. 4.
  Przepisy końcowe
  § 7.
 34. Materiały i dokumenty związane z regulaminem praktyk w ABW przekazane do ABW przez kandydatów w trakcie postępowania rekrutacyjnego nie podlegają zwrotowi.
 35. Materiały i dokumenty wytworzone przez praktykantów w trakcie praktyk w ABW stają się własnością ABW.
 36. Zaliczenie praktykantowi praktyki zawodowej w ABW, jako praktyki przewidzianej programem nauczania w zawodzie technik informatyk lub mechatronik należy do kompetencji szkoły.
 37. Zaliczenie praktykantowi praktyki studenckiej w ABW, jako praktyki przewidzianej regulaminem studiów należy do kompetencji uczelni.
 38. W czasie praktyki w ABW i po jej zakończeniu praktykant jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych związanych z organizacją służby w ABW.
 39. Traci moc Regulamin Praktyk Zawodowych i Studenckich w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 marca 2021 roku.
 40. Formularze aplikacyjne złożone przez kandydatów w ramach rozpoczętego przed wejściem w życie niniejszego regulaminu postępowania rekrutacyjnego do udziału w praktykach w ABW zachowują swoją ważność
 41. Niniejszy Regulamin Praktyk Zawodowych i Studenckich wchodzi w życie z dniem podpisania.

(Dyrektor Biura Kadr ABW)
Załączniki do Regulaminu Praktyk
Zawodowych i Studenckich w Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Załącznik nr 1
Do regulaminu praktyk zawodowych i studenckich w ABW z dnia
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
BIURO KADR
K-
/20… Warszawa, dn. ……….………….


FORMULARZ APLIKACYJNY
NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ/STUDENCKĄ*
W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Ja (imię i nazwisko) ……………………………………..………….. deklaruję, że dobrowolnie:
1) przystępuję do realizowanego w porozumieniu z ……………………………………….. (nazwa szkoły lub uczelni), programu praktyk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 2) zgłaszam swoją kandydaturę do odbycia praktyk w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Oświadczam, że wszystkie dane zamieszczone przeze mnie w formularzu aplikacyjnym są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że znany jest mi regulamin praktyk zawodowych i studenckich w ABW i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki w ABW.

 1. Dane osobowe
  Imię i nazwisko
  Imiona rodziców
  Nr PESEL
  Miejsce urodzenia
  Seria, numer i organ wydający dokument tożsamości
 2. Dane kontaktowe
  Adres zamieszkania
  Telefon kontaktowy
  e-mail
 3. Wykształcenie
  Szkoła średnia
  Zawód
  Dodatkowy opis (profil)
  Szkoła wyższa I
  Wydział
  Kierunek studiów (specjalizacja)
  Tryb (dzienne, wieczorowe, zaoczne)
  Rok studiów
  Szkoła wyższa II
  Wydział
  Kierunek studiów (specjalizacja)
  Tryb (dzienne, wieczorowe, zaoczne)
  Rok studiów
 4. Kwalifikacje
  Kursy, szkolenia
  Znajomość języków obcych (certyfikaty)
  Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych
  Dodatkowe informacje
 5. Doświadczenie zawodowe/praktyki/inne
  Pracodawca I
  Adres
  Okres zatrudnienia
  Stanowisko
  Zadania
  Pracodawca II
  Adres
  Okres zatrudnienia
  Stanowisko
  Zadania
 6. Dotychczasowe osiągnięcia
 7. Motywacje aplikowania do programu praktyk w ABW
 8. Zainteresowania
 9. Czy był/a Pan/i karany/a w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub skarbowym oraz czy toczyło się lub toczy się wobec Pana/i takie postępowanie?
  Oświadczam, że zachowam w tajemnicy uzyskane w trakcie postępowania rekrutacyjnego informacje prawnie chronione, tj.: organizacyjne, personalne, technologiczne i techniczne dotyczące ABW. Oświadczam, że nie podam ich do publicznej wiadomości.
  Wyrażam zgodę na poddanie się w trakcie postępowania rekrutacyjnego testom psychologicznym przeprowadzonym przez ABW.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ABW moich danych osobowych w związku z rekrutacją i realizacją praktyk w ABW.
  Niniejszym zostałem/am poinformowany/a, że ABW jest wyłączona z zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
  Warszawa, dnia……………………. ………….……………………
  (własnoręczny podpis)
  *niepotrzebne skreślić
  Załącznik nr 2
  Do regulaminu praktyk zawodowych i studenckich w ABW z dnia _
  …………………………. …………………………..
  (pieczęć szkoły) (miejscowość, data)
  ………………………….
  (imię i nazwisko dyrektora szkoły, tel.)
  ZGODA DYREKTORA SZKOŁY NA ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ
  W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
  Wyrażam zgodę, na odbycie przez Pana/ią…………………………………………………… nr PESEL………………………………… praktyki zawodowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnie z programem praktyk
  ………………………….

(podpis dyrektora szkoły)

…………………………. …………………………..
(pieczęć wydziału) (miejscowość, data)
………………………….
(imię i nazwisko dziekana, tel.)
ZGODA DZIEKANA NA ODBYCIE PRAKTYKI STUDENCKIEJ
W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Wyrażam zgodę, na odbycie przez Pana/ią…………………………………………………… nr albumu …………..…. ur. ………….……….. r. w ……………………….., syna/córkę ……………………studenta/ki………………………………………………………………….
( kierunek studiów)
praktyki studenckiej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnie z programem praktyk przygotowanym dla studentów …………………………………………………………………
(nazwa szkoły wyższej)
Załącznik nr 3
Do regulaminu praktyk zawodowych i studenckich w ABW z dnia
………………………….
(podpis dziekana)
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
BIURO KADR
K-
/20… Warszawa, ………………….
Umowa
o praktykę zawodową / studencką*
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Nr ..…/20….
zawarta w Warszawie w dniu ………………… 20…. r.
pomiędzy:
Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2a, reprezentowaną przez dyrektora Biura Kadr ABW/zastępcę dyrektora Biura Kadr ABW Panią/Pana ………………….…….………….., zwaną dalej „ABW”
a
Panem/Panią ………………………………………….., zwanym/zwaną dalej praktykantem/ką

 • zwanymi dalej „Stronami”.
  § 1.
  Praktykant oświadcza, że:
  1) jest**:
 • uczniem klasy ……………………………………(numer klasy i nazwa szkoły);
 • absolwentem szkoły średniej…………………………………………………………….. ………………………………………………(nazwa, rok zdania matury), a obecnie studentem…………………….……………………………………………..………… (nazwa uczelni, kierunek studiów i ukończony rok studiów);
  2) zapoznał się z regulaminem praktyk zawodowych i studenckich w ABW oraz jest świadom obowiązków praktykanta wynikających z regulaminu i programu praktyk zawodowych / studenckich* w ABW, które rozpoczyna.
  § 2.
  Strony ustalają następujące warunki odbywania praktyki zawodowej / studenckiej* w ABW:
  1) rodzaj pracy: ………………………………………………………………………..(wskazanie rodzaju pracy i jednostki organizacyjnej ABW, na rzecz której będzie wykonywana praca);
  2) okres odbywania praktyki: od ……….…….. do …………….. 20…..r.;
  3) wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo lub zgodnie z harmonogramem zajęć wynikającym z programu praktyk zawodowych / studenckich* w ABW;
  4) praktyka zawodowa / studencka* w ABW ma charakter nieodpłatny.
  § 3.
  Praktykant jest obowiązany do:
  1) realizowania z zaangażowaniem i zgodnie z poleceniami opiekuna praktyk zawodowych / studenckich* oraz innych osób uprawnionych do zlecania praktykantowi zadań wynikających z programu praktyk zawodowych / studenckich* w ABW;
  2) przestrzegania regulaminu praktyk zawodowych / studenckich* w ABW, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów i zasad obowiązujących w ABW;
  3) zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych, tj.: organizacyjnych, personalnych, technologicznych i technicznych dotyczących ABW, w posiadanie których wszedł w trakcie odbywania praktyki zawodowej / studenckiej* w ABW, przez okres ich odbywania, jak i po ich zakończeniu;
  4) zwrotu po zakończeniu praktyki zawodowej / studenckiej* w ABW lub jej przerwaniu wszelkich dokumentów, materiałów i narzędzi jakie otrzymał oraz tego, co sporządził, opracował lub wytworzył w trakcie odbywania praktyki zawodowej / studenckiej* w ABW.
  § 4.
 1. Jeżeli podczas lub w związku z wykonywaniem zadań w ramach praktyki zawodowej / studenckiej* w ABW praktykant wytworzy utwór podlegający ochronie prawa autorskiego, to wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworu wraz z własnością przedmiotu, na którym
  utwór utrwalono, przysługiwać będą bezwarunkowo i nieodpłatnie Skarbowi Państwa – Szefowi ABW w granicach celu w jakim utwór stworzono, w tym na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
 2. Szef ABW nie jest obowiązany do rozpowszechniania utworu, a zaniechanie jego rozpowszechniania nie powoduje przejścia praw do utworu na praktykanta.
  § 5.
 3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze Stron bez podania przyczyny.
 4. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  § 6.
  Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  § 7.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  § 8.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
  ……………….……………. …………………………….
  (pieczątka i podpis dyrektora/zastępcy dyrektora Biura Kadr ABW) (podpis praktykanta)
  *niepotrzebne skreślić
  *właściwe wypełnić Załącznik nr 4 Do regulaminu praktyk zawodowych i studenckich w ABW z dnia
  AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
  BIURO KADR
  Warszawa, dn. …………….….
  OCENA PRAKTYKANTA
  Dane praktykanta
  Imię i nazwisko
  Informacje o praktykach
  Czas praktyki
  Jednostka organizacyjna ABW
  Opiekun praktyki zawodowej w ABW
  Zadania realizowane przez praktykanta
  Zadania, które zostały zlecone, rozpoczęte oraz zakończone przez praktykanta w czasie odbywania praktyki uczniowskiej w ABW (Z – zakończone lub N – niezakończone)
  Zadanie
  Z lub N
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  *W razie potrzeby dołączyć załącznik
  Ocena praktykanta
  Opiekun praktykanta wpisuje ocenę ogólną oraz ocenę przy poszczególnych umiejętnościach, którymi praktykant wykazał się w trakcie praktyk.
  Skala: 6 – celujący, 5 – bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 – dopuszczający, 1 – niedostateczny
  Ogólna ocena praktykanta …….
  Szczegółowa ocena praktykanta
  Umiejętności praktykanta
  ocena
  Praktyczne wykorzystanie wiedzy
  Zaangażowanie i podejście do powierzonych obowiązków
  Inicjatywa i kreatywność
  Praca w zespole
  Znajomość języków obcych
  Obsługa urządzeń biurowych i programów komputerowych
  Kultura osobista
  Opinia o praktykancie
  Opinia o pracy praktykanta w jednostce organizacyjnej ABW:
  Podpisy
  Opiekuna praktykanta (data i podpis)
  Dyrektora jednostki organizacyjnej ABW (data i podpis)
  Załącznik nr 5
  Do regulaminu praktyk zawodowych i studenckich w ABW z dnia

  ZAŚWIADCZENIE
  o odbyciu praktyki zawodowej
  w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  ……………………………………………….
  (imię i nazwisko)
  ur. _ w
  uczeń____________________________________
  (nazwa szkoły)
  w terminie od _ do
  odbył/a praktykę zawodową w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  realizowaną w ramach porozumienia
  z ___________________________________
  (nawa szkoły )
  i uzyskał ocenę _______
  Dyrektor
  Biura Kadr ABW

Warszawa, dnia dd-mm-rrrr
Załącznik nr 6
Do regulaminu praktyk zawodowych i studenckich w ABW z dnia
ZAŚWIADCZENIE
o odbyciu praktyki studenckiej
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
……………………………………………….
(imię i nazwisko)
ur. _
w
student/ka_______________________________________________

(kierunek studiów)
w terminie od _ do
odbył/a praktykę studencką w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
realizowaną w ramach porozumienia
z ___________________________________
(nawa uczelni)
Dyrektor
Biura Kadr ABW


Warszawa, dnia dd-mm-rrrr


Skip to content