Konkurs ogłoszony jest na podstawie zarządzenia Rektora WAT nr 4/RKR/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca indywidualna lub zespołowa o charakterze teoretycznym, doświadczalnym lub konstrukcyjnym, w całości wykonana w kole naukowym. Z każdego koła naukowego można zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje opiekun koła naukowego w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej WAT, przy której koło naukowe działa.

Do zgłoszenia dołącza się streszczenie pracy w formie wydruku o objętości nie więcej niż dwóch stron formatu A4 (czcionka 12 pkt, Arial, pojedynczy odstęp między wierszami), pełny tekst pracy wydrukowanej i w postaci elektronicznej w formacie PDF oraz opinię recenzenta.

Nagrodami dla autorów wygranych prac są stypendia oraz dyplomy.  

Zgłoszenia można składa się w Dziale Spraw Studenckich w terminie do 10 listopada 2020 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu 261 837 381.

Skip to content